Arsacal
button
button
button
button


Onderwijsprijs voor Franciscusschool in Maarssenbroek

In de Kijker-prijs uitgereikt op Verus-Identiteitsdag

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 7 november 2018 - 243 woorden

Op 7 no­vem­ber werd in Doorn de Verus iden­ti­teits­dag Katho­liek Onder­wijs gehou­den, dit jaar met als thema: armoede in de school. Aan het inde van de dag mocht ik de Verus iden­ti­teits­prijs uitreiken aan de katho­lie­ke basis­school Fran­cis­cus van Maarssen­broek.

De Fran­cis­cus-school was één van de geno­mi­neerde scholen. Andere geno­mi­neer­den waren de St jan de Doper­school uit Utrecht, de Hofvilla in Wate­ringen en de Sint Jozef­school in Heerenveen. De Fran­cis­cus school heeft uit­ein­delijk gewonnen met een jaar­lijkse dag die de school de laatste jaren is gaan vieren rond de patroon van de school: Sint Fran­cis­cus van Assisi, een heel gevarieerde dag met allerlei ac­ti­vi­teiten die allemaal met Fran­cis­cus te maken hebben.

Naast een oor­konde en bloemen was de prijs een geor­ga­ni­seerd­school bezoek aan klooster Cahtarinadal in Oosterhout, dat be­gon­nen is met een wijnmakerij en andere ac­ti­vi­teiten waar de school mee kennis kon maken. De priorin zou dit cadeau hebben toe­ge­licht maar zij was door onvoor­ziene omstan­dig­he­den verhin­derd, waardoor de heer Van Genugten, die de vernieu­wing van het klooster begeleid, de honneurs waarnam.

Dagvoor­zit­ter was mw. Joanny Krijt. Op deze dag hield Hilde Kieboom van Sant’ Egidio een lezing rond het thema van armoede (en hoe kijk je naar arme mensen, wat is armoede, enzo­voorts). Er was veel gelegen­heid voor ont­moe­ting en een be­zin­ning onder lei­ding van Willem Marie Speelman.

Vlak voor de prijsuit­rei­king heb ik een be­zin­ning gehou­den over het thema armoede in de school, die ik morgen apart zal publiceren.

Terug