Arsacal
button
button
button
button


Kunnen we de parochies opnieuw opbouwen of is het te laat?

Impulsdag over parochievernieuwing in Utrecht

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 november 2018 - 490 woorden
Opening van de Impulsdag
Opening van de Impulsdag

In Utrecht werd op zater­dag 10 no­vem­ber een impuls­dag gehou­den voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Maar na­tuur­lijk is de eerste vraag: kan dat nog wel? Is het niet te laat en te ver heen? Mirjam Spruijt gaat voor oases.

Veel te doen...

Tien no­vem­ber was dit jaar een dag dat er overal katho­lie­ke ac­ti­vi­teiten waren: na­tuur­lijk was er de dag van Kerk in Nood "Ontmoet de wereld­kerk", in Hilversum; er was een dag over medische ethiek met kar­di­naal Eijk, er waren diaken­wij­dingen in Rotter­dam en zelf ben ik na de dag over parpochie­ver­nieu­wing nog naar de jaar­lijkse feest- en be­zin­nings­dag van van de cha­ris­ma­tische ge­meen­schapo El Shaddai in Am­ster­dam gegaan.

Uit alle bis­dom­men

Toch was er op de impuls­dag in Utrecht een flinke groep aanwe­zig met ver­te­gen­woor­digers uit alle Neder­landse bis­dom­men, mensen die als pries­ter, diaken of kern­vrij­wil­li­ger actief zijn in en voor de pa­ro­chies.De dag werd geor­ga­ni­seerd door het Platform voor RK Evangeli­sa­tie samen met het Katho­liek Alpha Centrum en het Centrum voor pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit.

Gebed

Het thema was dit jaar het gebed als fun­dament voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. De lezing die ik daarover op deze dag heb gehou­den is na te lezen in het volgende bericht op www.Arsacal.nl. Het R.k. Alpha­cen­trum heeft de lezing bovendien opgeno­men en stelt die opname be­schik­baar (rk-alpha­cen­trum.nl).

Oases

In haar ope­nings­woord gaf Mirjam Spruijt van het Centrum voor pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit het meteen al aan: Ik hoop dat er in ieder bisdom oases ontstaan, pa­ro­chies die centra wor­den van ker­ke­lijk leven. Ik kan me daar helemaal bij aan­slui­ten. Het is be­lang­rijk dat er plaatsen zijn of ontstaan waar het ker­ke­lijk leven in alle facetten aanwe­zig is, waar volop ac­ti­vi­teiten zijn, aanbid­ding, catechese, voor alle leeftij­den.

keuzes

Pries­ters moeten soms keuzes maken; waar ze zien dat een ge­meen­schap uit een kleine groep hoogbe­jaarde mensen bestaat, moeten ze niet met alle energie die in hen is proberen om daar toch nog leven in te blazen. Beter is het dan om de jongere mensen en gezinnen te be­ge­lei­den naar een ge­meen­schap waar ze meer voe­ding kunnen krijgen.

Renovation, Rebuilt

Be­lang­rijke ele­menten bij het opnieuw opbouwen en 'renoveren' van een pa­ro­chie zijn de Alpha cursus en een goede aanpak met goed leider­schap. Op deze dag wer­den twee boeken ge­pre­sen­teerd die via uit­ge­ve­rij Betsaida verkrijg­baar (zullen) zijn in Neder­landse vertaling: ‘Divine renovation’ (God renoveert de pa­ro­chie) en ‘Rebuilt’. Een pries­ter en een pas­to­raal werker ver­tel­den later op de dag in Utrecht - daar was ik niet meer bij - over hun erva­ringen met het implemen­te­ren van de trajecten die in deze boeken wor­den aangereikt. Thom Koot van Xpand ging nader in op het leider­schap in een pa­ro­chie: hoe geef je lei­ding aan een team. Daarbij is te bedenken dat het heel be­lang­rijk is dat er rond de pries­ter een goed gevormd team van mensen komt te staan die mee­werken. In ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (en in het bisdom Den Bosch) wordt die vor­ming vooral gegeven door het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut.

Terug