Arsacal
button
button
button
button


Kunnen we de parochies opnieuw opbouwen of is het te laat?

Impulsdag over parochievernieuwing in Utrecht

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 november 2018 - 490 woorden
Opening van de Impulsdag
Opening van de Impulsdag

In Utrecht werd op zater­dag 10 no­vem­ber een impuls­dag gehou­den voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Maar na­tuur­lijk is de eerste vraag: kan dat nog wel? Is het niet te laat en te ver heen? Mirjam Spruijt gaat voor oases.

Veel te doen...

Tien no­vem­ber was dit jaar een dag dat er overal katho­lie­ke ac­ti­vi­teiten waren: na­tuur­lijk was er de dag van Kerk in Nood "Ontmoet de wereld­kerk", in Hilversum; er was een dag over medische ethiek met kar­di­naal Eijk, er waren diaken­wij­dingen in Rotter­dam en zelf ben ik na de dag over parpochie­ver­nieu­wing nog naar de jaar­lijkse feest- en be­zin­nings­dag van van de cha­ris­ma­tische ge­meen­schapo El Shaddai in Am­ster­dam gegaan.

Uit alle bis­dom­men

Toch was er op de impuls­dag in Utrecht een flinke groep aanwe­zig met ver­te­gen­woor­digers uit alle Neder­landse bis­dom­men, mensen die als pries­ter, diaken of kern­vrij­wil­li­ger actief zijn in en voor de pa­ro­chies.De dag werd geor­ga­ni­seerd door het Platform voor RK Evangeli­sa­tie samen met het Katho­liek Alpha Centrum en het Centrum voor pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit.

Gebed

Het thema was dit jaar het gebed als fun­dament voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. De lezing die ik daarover op deze dag heb gehou­den is na te lezen in het volgende bericht op www.Arsacal.nl. Het R.k. Alpha­cen­trum heeft de lezing bovendien opgeno­men en stelt die opname be­schik­baar (rk-alpha­cen­trum.nl).

Oases

In haar ope­nings­woord gaf Mirjam Spruijt van het Centrum voor pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit het meteen al aan: Ik hoop dat er in ieder bisdom oases ontstaan, pa­ro­chies die centra wor­den van ker­ke­lijk leven. Ik kan me daar helemaal bij aan­slui­ten. Het is be­lang­rijk dat er plaatsen zijn of ontstaan waar het ker­ke­lijk leven in alle facetten aanwe­zig is, waar volop ac­ti­vi­teiten zijn, aanbid­ding, catechese, voor alle leef­tij­den.

keuzes

Pries­ters moeten soms keuzes maken; waar ze zien dat een ge­meen­schap uit een kleine groep hoogbe­jaarde mensen bestaat, moeten ze niet met alle energie die in hen is proberen om daar toch nog leven in te blazen. Beter is het dan om de jon­gere mensen en ge­zin­nen te be­ge­lei­den naar een ge­meen­schap waar ze meer voe­ding kunnen krijgen.

Renovation, Rebuilt

Be­lang­rijke ele­menten bij het opnieuw opbouwen en 'renoveren' van een pa­ro­chie zijn de Alpha cursus en een goede aanpak met goed lei­der­schap. Op deze dag wer­den twee boeken ge­pre­sen­teerd die via uit­ge­ve­rij Betsaida verkrijg­baar (zullen) zijn in Neder­landse vertaling: ‘Divine renovation’ (God renoveert de pa­ro­chie) en ‘Rebuilt’. Een pries­ter en een pas­to­raal werker ver­tel­den later op de dag in Utrecht - daar was ik niet meer bij - over hun erva­ringen met het implemen­te­ren van de trajecten die in deze boeken wor­den aan­gereikt. Thom Koot van Xpand ging nader in op het lei­der­schap in een pa­ro­chie: hoe geef je lei­ding aan een team. Daarbij is te bedenken dat het heel be­lang­rijk is dat er rond de pries­ter een goed gevormd team van mensen komt te staan die mee­werken. In ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (en in het bisdom Den Bosch) wordt die vor­ming vooral gegeven door het St. Boni­fa­tius­in­sti­tuut.

Terug