Arsacal
button
button
button
button


Paus Franciscus riep deze dag uit tot Werelddag van de armen

De Omzieners in Schalkwijk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 november 2018 - 314 woorden
Paus Franciscus riep deze dag uit tot Werelddag van de armen
gaven van All Saints
gaven van All Saints

Op zon­dag 18 no­vem­ber hebben we Wereld­dag van de Armen gevierd. Paus Fran­cis­cus heeft dit als een jaar­lijks te vieren dag vast­ge­steld en er waren in ons bisdom allerlei ac­ti­vi­teiten in dit kader. Zo was er op deze zon­dag­avond in Schalk­wijk een uit­voe­ring van De Omzieners, waar ik bij aanwe­zig was, een theater­voor­stel­ling van de Joseph Wresinski Cultuur Stich­ting waarin dak­lo­zen en mensen van de onder­kant van de samen­le­ving met des­kun­dige theatermakers samen de kwets­baar­heid die armoede met zich mee brengt, in beeld brengen.

Eerder berichtte ik al over het caritas woikfes­tijn in Purmerend, de pre­sen­ta­tie van het boek van de stichter van Sant’ Egidio en de Soupkitchen van de All Saints pa­ro­chie, die op deze dag offi­cieel geopend werd. Het zijn allemaal ac­ti­vi­teiten van deze zon­dag en de afgelopen week die heel goed in het kader van de Wereld­dag van de Armen geplaatst kunnen wor­den. Ook had­den de pa­ro­chi­anen van de All Saints pa­ro­chie heel veel ingezameld wat in een huis­hou­den van pas kan komen. Deze giften wor­den doorge­ge­ven aan de armen. Ik heb ze 's avonds naar Schalk­wijk gebracht en ze gevoegd bij de gaven die daar ter plaatse waren bijeen gebracht.

De voor­stel­ling was zeer druk bezocht: de zaal zat vol en er wer­den stoelen bij geplaatst. Terecht dat er zoveel mensen waren geko­men, want de voor­stel­ling die zich op een begraaf­plaats werd goed gespeeld en was één uit­no­di­ging om tot be­zin­ning te komen over de manier waarop we in onze samen­le­ving met kwets­ba­re mensen omgaan. Voor­af­gaand aan de voor­stel­ling mocht ik ieder welkom heten, waarna Sara uitleg gaf over de Joseph Wresinski Cultuur Stich­ting, genoemd naar een Franse pries­ter die zelf uit zeer armoe­dige omstan­dig­he­den afkoms­tig, zich als pries­ter heefgt ingezet om kwets­ba­re mensen hun waar­dig­heid terug te geven.

De voor­stel­ling was moge­lijk gemaakt door de Caritas in­stel­lingen van Katho­liek Haar­lem en omstreken en werd gedragen door de ge­za­men­lijke kerken.

Terug