Arsacal
button
button
button


Hoe ging het deze week?

Een terugblik

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 november 2018
Gewelf doopkapel kathedraal met nieuwe decoratie van Marc Mulders
Gewelf doopkapel kathedraal met nieuwe decoratie van Marc Mulders

Deze week had ik niet zoveel gelegenheid om berichtjes te plaatsen, daarom nu maar een terugblik op wat ik de afgelopen week heb meegemaakt.

Vooruitblik

Ik ben maandag begonnen met een vooruitblik in het pro­gram­ma "een bisschop opent de week" van radio Maria. Lars Gerfen nam een interview af en dat is eventueel nog wel terug te beluisteren via de website van deze zender.

Kardinaal Simonis

Die maandag 26 november was kardinaal Adrianus Simonis jarig, de vroegere aarts­bis­schop van utrecht, die eerder bisschop van Rotterdam was en mij tot diaken en priester heeft gewijd, bijna veertig jaar geleden. Hij vierde zijn 87e verjaardag en mocht dat in betrekkelijk goede gezondheid doen. Van harte heb ik hem alle zegen toegewenst voor dit nieuwe levensjaar.

Missionary school

Met het jon­ge­ren­pas­to­raat had ik die ochtend een overleg. Ons bisdom mag zich verheugen in de inzet van twee jongeren­wer­kers: Mathijs Jansen heeft versterking gekregen van Carolien Hoogenboom. Die versterking is nu extra belangrijk omdat we bezig zijn met de voor­be­rei­ding van de missionary school, een vormings­pro­gramma voor jongeren om zelf missio­nair te worden en zich in te zetten in de parochies. De bedoeling is dat ze een jaar vorming krijgen, inhoudelijk en praktisch, om daarna een jaar lang een missio­naire opdracht te vervullen in één van de parochies. Het plan begint steeds meer vorm te krijgen en we willen een tiental jongeren krijgen om dit met vuur te gaan doen. Woensdag 28 november heb ik met project­me­de­werker Joost van der Vlugt nader kennis gemaakt. Hij is samen met Petra Bijvoet een belangrijke trekker van dit gebeuren.

Onderzoek dr. Toke Elshof

Dinsdag 27 november kwamen de Bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs in Utrecht bijeen samen met mij als bisschop-referent voor het onderwijs. Dr. Toke Elshof presenteerde haar onderzoek "Wat geven we hen mee? " naar het perspectief van ouders op katholiek onderwijs. Zij heeft onderzoek gedaan naar de verwachtingen die bij ouders leven omtrent katholiek onderwijs. De onderzoeks­groep bestond uit 44 ouders die hun kinderen nop katholieke scholen hebben, met - zoals te verwachten is - heel ver­schil­lende achtergronden. Zij zal het onderzoek zelf nog voortzetten, maar een conclusie was voor mij dat een katholieke school in onze tijd liefst een open school is die vanuit een katholieke achtergrond en levensbeschouwing de dialoog aangaat. Daarbij is het onze taak - van de bisschoppelijk gedelegeerden en mijzelf - de scholen te helpen de eigen katholieke identiteit zo goed mogelijk te leren kennen en te incorporeren.

WJD Panama

Die avond kwamen de ambassadeurs voor de wereld­jonge­ren­dagen in Panama bij elkaar in Heems­kerk. Het zijn zes jongeren uit ons bisdom die door de bijdrage van de parochie naar de WJD kunnen reizen in januari en daarvan verslag doen via social media en na afloop in de parochie en op andere manieren. Het was leuk om hen te ontmoeten en zij hebben er volgens mij wel zin in! Deken Ton Cassee en Kape­laan Teun Warnaar van Heems­kerk, kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst van Haarlem waren aanwezig om goede briefing te krijgen van Bob Wegkamp die landelijk het WJD-gebeuren coördineert en onze Mathijs Jansen. Ook ik was erbij want ik zal DV meereizen naar Panama!

Alpha-cursus Heer­hu­go­waard

Woensdag­avond vond in Heer­hu­go­waard de Alpha-cursus plaats. Ik was uitgenodigd om op de laatste avond van de cursus over de kerk te spreken. Pastoor Frank Domen had weer een mooie groep bij elkaar gekregen: zo'n dertig mensen genoten met elkaar van een heelrijke maaltijd en verdiepten zich daarna in het thema van de avond. De Alpha-cursus is een heel goed instrument om mensen in te leiden in het katholieke geloof op een goede en laagdrempelige manier. Info is te vinden op de website van het RK-Alpha-centrum. Ik hoop zeker dat veel parochies deze cursus zullen starten.

Het bericht bereikte mij dat ik door de Con­gre­ga­tie voor de Religieuzen in Rome ben benoemd tot Apos­to­lisch Visitator van een Vlaams klooster.

Week van Katholiek Onderwijs

Donderdag is wekelijks de dag van de staf­ver­ga­dering van het bisdom, waar alle lopende zaken van ons bisdom Haarlem-Amsterdam worden besproken.
Die middag was ik in Den Bosch voor de vergadering van het algemeen bestuur van de Neder­landse Katholieke Schoolraad (NKSR), waar een van de thema's de Week van het Katholiek Onderwijs was, die op 10 december van start gaat. De laatste jaren wordt ieder jaar zo'n week gehouden rond een bepaald thema met eigen catechese­ma­te­riaal. In dat kader hebben alle scholen een boekje aangeobden gekregen over de feesten in het kerkelijk (liturgisch) jaar en op de website van de NKSR: www.nksr.nl is alle informatie en het materiaal te vinden. We hopen dat het voor veel parochies een gelegenheid is om contact op te nemen met de katholieke scholen en dat katholieke scholen die week aangrijpen om stil te staan bij hun identiteit. Voor iedereen is het een gelegenheid om te uiten dat we blij en dankbaar zijn dat zoveel mensen zich inzetten voor katholiek onderwijs.

H. Andreas

Vrijdag 30 november hebben we de apostel Andreas gevierd, waarvan de relieken in Constantinopel worden bewaard, dat zich op Andreas beroept, zoals Rome terug gaat op Petrus diens broer. Dit is dus een bijzondere dag van gebed om de eenheid van de christenen, in het bijzonder met de Orthodoxe kerken waarvan het oecumenisch patriarchaat zich in Constantinopel (Istanbul) bevindt.

Eritreërs

Deze zelfde dag had ik trouwens een ontmoeting met een oosterse christen: een priester van de Eritrese katholieke ritus. Hij is als gast in Nederland maar in Rome, waar hij verblijft, bezig met de inburgerings­cursus. Hopelijk zal hij zich in Nederland kunnen vestigen en hier werkzaam kunnen zijn onder de katholieke Eritreërs. De meesten van hen zijn vluch­te­lingen, want in het land is een onderdrukkend regime.

Terug