Arsacal
button
button
button
button


Hoe ging het deze week?

Een terugblik

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 november 2018 - 948 woorden
Gewelf doopkapel kathedraal met nieuwe decoratie van Marc Mulders
Gewelf doopkapel kathedraal met nieuwe decoratie van Marc Mulders

Deze week had ik niet zoveel gelegen­heid om berichtjes te plaatsen, daarom nu maar een terug­blik op wat ik de afgelopen week heb mee­ge­maakt.

Vooruit­blik

Ik ben maan­dag be­gon­nen met een vooruit­blik in het pro­gram­ma "een bis­schop opent de week" van radio Maria. Lars Gerfen nam een inter­view af en dat is eventueel nog wel terug te be­luis­te­ren via de web­si­te van deze zen­der.

Kar­di­naal Simonis

Die maan­dag 26 no­vem­ber was kar­di­naal Adrianus Simonis jarig, de vroe­gere aarts­bis­schop van utrecht, die eer­der bis­schop van Rotter­dam was en mij tot diaken en pries­ter heeft gewijd, bijna veer­tig jaar gele­den. Hij vierde zijn 87e ver­jaar­dag en mocht dat in betrekke­lijk goede ge­zond­heid doen. Van harte heb ik hem alle zegen toegewenst voor dit nieuwe levens­jaar.

Mis­sio­na­ry school

Met het jon­ge­ren­pas­to­raat had ik die ochtend een overleg. Ons bisdom mag zich verheugen in de inzet van twee jon­ge­ren­wer­kers: Mathijs Jansen heeft ver­ster­king gekregen van Carolien Hoogen­boom. Die ver­ster­king is nu extra be­lang­rijk omdat we bezig zijn met de voor­be­rei­ding van de mis­sio­na­ry school, een vor­mings­pro­gramma voor jon­ge­ren om zelf missio­nair te wor­den en zich in te zetten in de pa­ro­chies. De bedoeling is dat ze een jaar vor­ming krijgen, inhou­de­lijk en prak­tisch, om daarna een jaar lang een missio­naire opdracht te vervullen in één van de pa­ro­chies. Het plan begint steeds meer vorm te krijgen en we willen een tiental jon­ge­ren krijgen om dit met vuur te gaan doen. Woens­dag 28 no­vem­ber heb ik met project­me­de­werker Joost van der Vlugt nader kennis gemaakt. Hij is samen met Petra Bijvoet een be­lang­rijke trekker van dit gebeuren.

Onder­zoek dr. Toke Elshof

Dins­dag 27 no­vem­ber kwamen de Bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs in Utrecht bijeen samen met mij als bis­schop-referent voor het onder­wijs. Dr. Toke Elshof pre­sen­teerde haar onder­zoek "Wat geven we hen mee? " naar het per­spec­tief van ouders op katho­liek onder­wijs. Zij heeft onder­zoek gedaan naar de ver­wach­tingen die bij ouders leven omtrent katho­liek onder­wijs. De onder­zoeks­groep bestond uit 44 ouders die hun kin­de­ren nop katho­lie­ke scholen hebben, met - zoals te ver­wach­ten is - heel ver­schil­lende ach­ter­gron­den. Zij zal het onder­zoek zelf nog voort­zet­ten, maar een con­clu­sie was voor mij dat een katho­lie­ke school in onze tijd liefst een open school is die vanuit een katho­lie­ke ach­ter­grond en levens­be­schou­wing de dialoog aangaat. Daarbij is het onze taak - van de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den en mij­zelf - de scholen te helpen de eigen katho­lie­ke iden­ti­teit zo goed moge­lijk te leren kennen en te incorporeren.

WJD Panama

Die avond kwamen de am­bas­sa­deurs voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama bij elkaar in Heems­kerk. Het zijn zes jon­ge­ren uit ons bisdom die door de bijdrage van de pa­ro­chie naar de WJD kunnen reizen in januari en daar­van ver­slag doen via social media en na afloop in de pa­ro­chie en op andere manieren. Het was leuk om hen te ont­moe­ten en zij hebben er volgens mij wel zin in! Deken Ton Cassee en Kape­laan Teun Warnaar van Heems­kerk, kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst van Haar­lem waren aanwe­zig om goede brie­fing te krijgen van Bob Wegkamp die lan­de­lijk het WJD-gebeuren coördineert en onze Mathijs Jansen. Ook ik was erbij want ik zal DV meereizen naar Panama!

Alpha-cursus Heer­hu­go­waard

Woens­dag­avond vond in Heer­hu­go­waard de Alpha-cursus plaats. Ik was uit­ge­no­digd om op de laatste avond van de cursus over de kerk te spreken. Pastoor Frank Domen had weer een mooie groep bij elkaar gekregen: zo'n der­tig mensen genoten met elkaar van een heelrijke maal­tijd en verdiepten zich daarna in het thema van de avond. De Alpha-cursus is een heel goed instru­ment om mensen in te lei­den in het katho­lie­ke geloof op een goede en laag­drem­pe­lige manier. Info is te vin­den op de web­si­te van het RK-Alpha-centrum. Ik hoop zeker dat veel pa­ro­chies deze cursus zullen starten.

Het bericht bereikte mij dat ik door de Con­gre­ga­tie voor de Reli­gi­euzen in Rome ben benoemd tot Apos­to­lisch Visitator van een Vlaams klooster.

Week van Katho­liek Onder­wijs

Donder­dag is weke­lijks de dag van de staf­ver­ga­de­ring van het bisdom, waar alle lopende zaken van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam wor­den be­spro­ken.
Die mid­dag was ik in Den Bosch voor de ver­ga­de­ring van het alge­meen bestuur van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR), waar een van de thema's de Week van het Katho­liek Onder­wijs was, die op 10 de­cem­ber van start gaat. De laatste jaren wordt ieder jaar zo'n week gehou­den rond een bepaald thema met eigen catechese­ma­te­riaal. In dat kader hebben alle scholen een boekje aangeob­den gekregen over de feesten in het ker­ke­lijk (li­tur­gisch) jaar en op de web­si­te van de NKSR: www.nksr.nl is alle in­for­ma­tie en het ma­te­ri­aal te vin­den. We hopen dat het voor veel pa­ro­chies een gelegen­heid is om contact op te nemen met de katho­lie­ke scholen en dat katho­lie­ke scholen die week aan­grij­pen om stil te staan bij hun iden­ti­teit. Voor ie­der­een is het een gelegen­heid om te uiten dat we blij en dank­baar zijn dat zoveel mensen zich inzetten voor katho­liek onder­wijs.

H. Andreas

Vrij­dag 30 no­vem­ber hebben we de apostel Andreas gevierd, waar­van de relieken in Con­stan­ti­no­pel wor­den bewaard, dat zich op Andreas beroept, zoals Rome terug gaat op Petrus diens broer. Dit is dus een bij­zon­dere dag van gebed om de een­heid van de chris­te­nen, in het bij­zon­der met de Orthodoxe kerken waar­van het oecu­me­nisch patriarchaat zich in Con­stan­ti­no­pel (Istanbul) bevindt.

Eritreërs

Deze zelfde dag had ik trouwens een ont­moe­ting met een oosterse christen: een pries­ter van de Eritrese katho­lie­ke ritus. Hij is als gast in Neder­land maar in Rome, waar hij verblijft, bezig met de inbur­gerings­cur­sus. Hope­lijk zal hij zich in Neder­land kunnen ves­tigen en hier werk­zaam kunnen zijn onder de katho­lie­ke Eritreërs. De meesten van hen zijn vluch­te­lingen, want in het land is een onderdrukkend regime.

Terug