Arsacal
button
button
button
button


Bijbeljaar geopend in Franciscusparochie i.o.

Haarlem Noord, IJmuiden, Velserbroek, Santpoort en Driehuis

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 december 2018 - 731 woorden
Pastoor George opent de bijeenkomst
Pastoor George opent de bijeenkomst
Vicaris Bruggink en Prof. dr. Piet van Midden
Vicaris Bruggink en Prof. dr. Piet van Midden
Prof. Van Midden tijdens zijn lezing
Prof. Van Midden tijdens zijn lezing

Zater­dag­och­tend was ik in de H. Adel­ber­tus­kerk in Haar­lem Noord om het bijbel­jaar te openen dat heel komend jaar in de regio wordt gevierd met allerlei ini­tia­tie­ven rond het Woord van God onde rhet thema "Zend Uw liefde en trouw".

Een fraai logo met deze woor­den - het opschrift van psalm 57 - hing op een banner in de kerk en was afge­beeld op de kaarsen die voor in de kerk ston­den opge­steld en aan het einde van de ope­nings­vie­ring wer­den uit­gereikt aan ver­te­gen­woor­digers van de pa­ro­chielo­ca­ties. Iedere locatie ont­ving een grote kaars voor de kerk en een kleinere kaars voor de kin­der­woord­dienst.

Pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en het pas­to­rale team - pastoor dr. George Paimpilli, kape­laan Julius Elferink, assis­tent Vica­ris Gerard Bruggink en diaken John Versteeg - en vele andere pa­ro­chi­anen (ruim hon­derd op een zater­dag­och­tend) waren aanwe­zig bij de fees­te­lij­ke ope­ning. Ook deken Ton Cassee gaf acte de présence waar­mee hij de waar­de­ring vanuit het dekenaat uitdrukte voor dit mooie ini­tia­tief. Marjolein en Romke leid­den de bij­een­komst in goede banen. Na een wel­komst­woord van de pastoor werd de bijbel plech­tig binnen­ge­dragen en voor in de kerk tussen de kaarsen van het bijbel­jaar neer­ge­legd. Daarna mocht ik het jaar formeel openen, waarbij ik een korte toe­spraak heb gehou­den (zie onder).

Prof. dr. Piet van Midden gaf op de eerste dag na zijn emeritaat als hoog­le­raar meteen weer een mooi college: een lezing waarin hij ons door de hele bijbel meenam en ons liet zien hoe verrassend de bijbel kan zijn en hoe anders het boek der boeken oor­deelt en denkt dan wij mensen gewend zijn te doen.

Els Bosman las daarna psalm 57 voor, waaraan het motto van dit bijbel­jaar is ontleend. Ver­vol­gens mocht ik aan de ver­te­gen­woor­digers van de locaties de kaarsen met het logo van dit bijbel­jaar uitreiken evenals een banner.

Na afloop was er nog ruim­schoots gelegen­heid voor ont­moe­ting in de ruimte die daarvoor achterin de kerk is gemaakt.

OPENING VAN HET BIJBELJAAR

Wat een mooi ini­tia­tief, dit bijbel­jaar. Wat mooi ook dat er vanuit de pa­ro­chie allerlei sug­ges­ties geko­men zijn om dit jaar invulling te geven.

Ik wil de sint Fran­cis­cus­paro­chie in oprich­ting dan ook van harte fe­li­ci­te­ren met dit ini­tia­tief: een jaar om met tal van pas­to­rale ac­ti­vi­teiten de bijbel centraal te stellen en het Woord van God steeds meer voor ons levend te laten wor­den.

Beeld­cul­tuur

We leven in een beeld­cul­tuur, luis­te­ren en lezen is veel min­der populair. En we leven ook nog eens in een heel snelle wereld: er is weinig tijd om ergens bij stil te staan, te reflec­te­ren: je moet ver­der...

En daar komt bij dat onze katho­lie­ke cultuur vaak meer een beeld­cul­tuur is dan een woord­cul­tuur.

Bijbel van de armen

In de Mid­del­eeuwen hiel­den mensen al reke­ning met die eige­naar­dig­heid van de plaatjes-cultuur, want een beetje was dat toen ook al zo en velen kon­den niet anders dan plaatjes kijken, omdat ze niet kon­den lezen. De bijbel werd ver­beeld in de glas-in-lood-ramen van onze kerken. Die vensters wer­den wel de “biblia pauperum”, de bijbel van de armen, genoemd.
Die armen­bij­bel geeft wel een begin van kennis van de Schrift, ook een goed begin, maar een beetje arm blijft het nog wel, als we alleen maar plaatjes kijken.

Het woord verdiept...

Sinds het tweede Vati­caans Concilie wordt in de li­tur­gie in de volkstaal rijke­lijk geput uit het Woord van God, dat in elke vie­ring wordt gelezen. Ook is een cultuur van zelf bijbel-lezen ge­sti­mu­leerd.

Want een beeld kan ons bij­blij­ven, maar een woord kan meer op de inhoud ver­die­pen en het geloof is uit het gehoor. God heeft vele woor­den ge­spro­ken door profeten en Zijn de­fi­ni­tieve Woord gegeven in Jezus Christus, die het vlees gewor­den Woord is; in Hem komen Woord en beeld samen.

Een 'levend evan­ge­lie'

Het is Gods wens dat Zijn Woord ook vlees en bloed wordt in ons leven, dat het gaat leven in ons hart, dat het onze gedachten en daden zal bezielen.

Zoals bij de heilige Fran­cis­cus die door tijd­ge­no­ten een “levend evan­ge­lie” werd genoemd, omdat hij zoveel gelijkenis had met Jezus Christus.

Daarom ben ik blij met dit bijbel­jaar in deze pa­ro­chie die missio­nair wil zijn en wens dat de bijbel, dat woord van leven, voor ons allemaal steeds meer gaat leven en een voe­dings­bron zal zijn.

Van harte wens ik U allen een mooi jaar toe en verklaar dit bijbel­jaar hiermee voor geopend!

Terug