Arsacal
button
button
button
button


Tien jaar Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 december 2018 - 294 woorden

Tien jaar gele­den werd het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) opgericht door mgr. Jozef Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Het tien­ja­rig bestaan werd op 30 no­vem­ber gevierd met een symposium en een postume publi­ca­tie van ‘De grond­slag van de Katho­lie­ke Sociale Leer’ van prof. dr. Gerard van Wissen z.g.

Prof. Van Wissen (1943-2014) is ons helaas vroeg ont­val­len: ruim vier jaar gele­den overleed hij, die de bezielende voor­zit­ter was van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Onder zijn lei­ding kwamen er regel­ma­tig inte­res­sante symposia tot stand over de sociale leer, evenals summercourses en acht publi­ca­ties. Ook werkte het CSLK met andere partijen aan projecten mee.

Hij was hoog­le­raar aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam, rid­der in de orde van oranje Nassau en rid­der in de orde van Sint Sylvester. Hij doceerde onder meer aan de Tilten­berg (semi­na­rie en Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut).

De eerste drie jaar mocht ik als bestuurslid bij het werk van het CSLK betrokken zijn en van nabij getuige zijn van de inzet en bekwaam­heid van Van Wissen.

Bij de tiende CSLK-ver­jaar­dag verscheen een nieuwe publi­ca­tie die aan het einde van een goed bezocht symposium werd ge­pre­sen­teerd: een inlei­ding op het katho­lie­ke sociale denken die zich onder de nagelaten papieren van de overle­den hoog­le­raar bevond en waarin het wezen en de kracht van het katho­liek sociaal denken met kennis van zaken en lees­baar uiteen­ge­zet.

De hui­dige voor­zit­ter Victor Scheffers schreef een inlei­ding en Philip Weijers gaf een terugblk op een aantal aspecten van deze tien jaar. De publi­ca­tie is te ver­krij­gen via de web­si­te van het centrum: www.cslk.nl

Bis­schop Punt was bij de fees­te­lij­ke gelegen­heid aanwe­zig en ik heb het laatste gedeelte kunnen meemaken van een geslaagde dag. Dat er nog vele mogen volgen!

Terug