Arsacal
button
button
button
button


Zuster Patricia neemt afscheid van parochie Spaarndam

42 jaren pastorale zorg afgesloten!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 december 2018 - 440 woorden

Op zon­dag 16 de­cem­ber nam de Spaarn­damse pa­ro­chie in een volle kerk afscheid van zuster Patricia. Het was zon­dag Gaudete en de pa­ro­chie verheugde zich om 42 jaar (!) pas­to­rale nabij­heid van zr. Patricia in Spaarn­dam. Na afloop van de vie­ring ben ik haar wezen bedanken voor haar inzet en om haar een goede, gezegende toe­komst te wensen.

Gelukkig was ik nog in de gelegen­heid om op tijd in Spaarn­dam te zijn om zuster Patricia gedag te zeggen. Ook de burge­mees­ter Pieter Heilie­gers was nog aanwe­zig, die na de ophef­fing en samen­voe­ging van ge­meen­te Haar­lem­mer­liede burge­mees­ter zal wor­den in Uithoorn (waarvoor we hem alle geluk, succfes en zegen wensen!).

zr. Patricia schil­dert ikonen; als cadeau heeft zij een echte ikoon van de h. Wil­li­brord gekregen, mede­wer­ker van de h. Adalbertus, die de patroon is van de Spaarn­damse kerk. Deze ikoon stond tij­dens de mis op het altaar en is met gezegend met wierook.

Pastoor Bernard Zweers schreef over het vertrek:

"Zuster Patricia gaat ons verlaten, het is een ingrijpend én aan­grij­pend bericht.Tweeën­veer­tig (42!) jaar heeft zij haar beste krachten gegeven aan onze Spaarn­damse geloofs­ge­meen­schap. Terwijl het een komen en gaan was van pries­ter-pastores, was zij de vaste pas­to­rale rots in de bran­ding.Het gevaar bij be­schou­wingen als deze (over iemand die afscheid neemt) is dat er vaak een heilig­ver­kla­ring volgt. Zuster Patricia is een be­schei­den vrouw en zit niet te wachten op lovende woor­den. Toch zal ze bij deze gelegen­heid daaraan moeten geloven.Sinds de vier jaar dat ik met haar mocht samen­wer­ken, heb ik uits­te­kende erva­ringen met haar gehad. Maar be­lang­rijker, de pa­ro­chi­anen zijn zon­der uit­zon­de­ring heel ingeno­men met haar wijze en kalme pas­to­rale bena­dering: wer­ke­lijk geïn­te­res­seerd in de ander, en respect­vol voor andere opvat­tingen.Zuster Patricia is in tij­den dat er grauwe en koude win­den door de Kerk heen trokken overeind ge­ble­ven. Hoeveel uittre­dingen heeft zij wel niet mee­ge­maakt, niet alleen pries­ters, maar ook medezusters.Het is mijn observatie dat zuster Patricia gelukkig is in haar reli­gi­euze staat, levend vanuit een vitaal geloof.Het is de Levende die haar kracht heeft gegeven ons te dienen in velerlei opzicht. Wij gunnen haar van harte vele goede jaren in Nijmegen bij haar medezusters.
Het zal voor ons moei­lijk zijn zon­der haar in ons mid­den, en voor zuster Patricia zal ’t ook even doorbijten zijn zon­der haar ver­trouwde Spaarn­dam.
Terug­kij­kend, en dat moment hoort bij het leven, mogen we echter de Aller­hoog­ste danken dat zij zo lang in ons mid­den was. In het besef en ver­trouwen dat we in gebed verbon­den blijven".

 

Van harte alle goeds, Gods zegen gewenst voor Uw nieuwe periode in Nijmegen, zuster Patricia!

Terug