Arsacal
button
button
button
button


Huwelijksvoorbereiding: nieuwe huwelijksformulieren verschenen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 september 2012 - 93 woorden
Het gewelf van de Sixtijnse kapel met o.m de schepping van Adam en Eva
Het gewelf van de Sixtijnse kapel met o.m de schepping van Adam en Eva (foto: broeder LC)

De nieuwe huwe­lijks­for­mu­lieren zijn ver­sche­nen. Het gaat om de zo­ge­naamde 'status liber', het formulier dat gebruikt wordt voor het ker­ke­lijk aan­te­ke­nen in het kader van de voor­be­rei­ding op de ker­ke­lijke huwe­lijks­vie­ring. Op dit formulier wor­den de per­soons­ge­ge­vens van het bruidspaar geno­teerd, eventuele dispen­sa­ties die nodig zijn en de ver­kla­ring van bruid en bruidegom omtrent hun intentie om trouw te blijven en open te staan voor het krijgen van kin­de­ren.

De for­mu­lie­ren die onlangs zijn vast­ge­steld door de ge­za­men­lijke Neder­landse Bis­schop­pen, zijn verkrijg­baar bij de firma F.J. Vugs, Lindelaan 2, 5076 CX Haaren, tel. 0411-621202.

Terug