Arsacal
button
button
button
button


Gouden feest familie Versteeg in Assendelft

moderator ziekenapostolaat; bedevaart Kevelaer

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 27 december 2018 - 867 woorden
het gouden bruidspaar
het gouden bruidspaar
Met de Herauten van het evangelie
Met de Herauten van het evangelie
De kerk van Assendelft (St. Odulphus)
De kerk van Assendelft (St. Odulphus)

Op 27 de­cem­ber vier­den Janny en John Versteeg hun gou­den huwe­lijks­feest. Beiden zetten zich op bij­zon­dere wijze in voor de Kerk: John als diaken, hij en Janny onder meer in de lei­ding van het ziekenapos­to­laat en als broe­der­mees­teres voor de Haar­lemse bede­vaart naar Kevelaer.

Diaken Versteeg is bovendien als diaken aan­ge­steld in de Fran­cis­cus­paro­chie i.o. (Haar­lem Noord, Driehuis, Santpoort, IJmui­den, Velsen-Noord).

Het gou­den feest werd gevierd met een fees­te­lij­ke Mis in de paro­chie­kerk van Assendelft van­wege de connectie van de pastoor met het ziekenapos­to­laat en omdat de Heralds of the Gospel (Herauten van het evan­ge­lie) daar gebaseerd zijn.

Bij de heilige Mis con­ce­le­breer­den pastoor Floris Bun­scho­ten en pastoor Eric van Teijlingen.

Homilie


Beste Janny en John, beste Gouden Bruidspaar,

Het is vandaag het feest van de apostel Johannes
en daar wordt goed aan­dacht aan besteed
in de teksten van deze heilige Mis.
Maar wat heeft dat met dit feest van jullie huwe­lijk te maken?

Op dit uur....

Op het feest van Johannes de evangelist
is het zover dat jullie je gou­den huwe­lijk kunnen vieren.
Precies op deze dag en op dit uur
hebben jullie elkaar jullie ja-woord gegeven,
op het feest van Johannes, dus.
Jullie dragen zijn naam,
maar de evangelist is niet alleen
mijn en jullie mooie patroon,
zijn leven past ook nog eens mooi
bij de mensen die jullie zijn.

God danken


De naam Johannes betekent: God is gena­dig.
Dat is wat we vandaag aller­eerst willen vieren:
we danken God
die jullie in liefde en ver­bon­den­heid heeft bewaard.
Aller­eerst willen we vandaag zeggen aan Onze Lieve Heer:
U bent ons gena­dig geweest,
we willen U danken.

Doorverwezen

Dan is Johannes de apostel
die al op jonge leef­tijd door de bood­schap van Jezus
werd geraakt.
Ook jullie hebben elkaar
al op jonge leef­tijd jullie ja-woord gegeven
(zeker voor heden­daag­se begrippen).


Johannes was bij Johannes de Doper
die hem naar Jezus wees met de woor­den:
Zie het Lam Gods!
Jullie zijn net als Johannes op jonge leef­tijd
met Christus en de Kerk in aanra­king geko­men
en bent mensen tegen geko­men
die jullie naar Jezus hebben geleid.
Ik weet na­tuur­lijk niet alle facetten van jullie leven,
maar ik denk wel te kunnen zeggen
dat mgr. Van Zijp
een be­lang­rijke rol heeft gespeeld in jullie leven,
ook als iemand die jullie naar de Heer heeft verwezen.

Op tocht...

Johannes ging op tocht met Jezus,
zij trokken het land door,
terwijl de Heer hen on­der­richtte
en zij allerlei mooie erva­ringen opde­den,
waardoor hun geloof werd gevoed.
Ook dat is een be­lang­rijk aspect van jullie leven:
ook jullie gaan regel­ma­tig op tocht,
op bede­vaart met de Heer
en met allerlei mensen
in bede­vaarten naar Kevelaer
of nog andere plaatsen,
waardoor veel mensen mooie geloofs­er­va­ringen opdoen,
waar ze nog lang aan terug zullen denken,
die hun leven ver­an­de­ren
en die hun geloof sterken en voe­den.

Zorg voor anderen

Johannes de evangelist
kreeg van Jezus de opdracht voor Maria te zorgen.
Zo hebben jullie jaren lang
bij­zon­dere zorg gehad voor mgr. Van Zijp.
Die opdracht om voor je naaste te zorgen
hebben jullie in je eigen leven
daarna ook ter harte geno­men
onder meer in het Ziekenapos­to­laat;
dat is zorg met geloof
voor mensen die vaak alleen zijn en thuis
en die jullie door het ziekenapos­to­laat
een hart onder de riem steken.
En jullie wisten en weten wat het is
om ziek te zijn,
jullie hebben zelf de nodige erva­ring met
ge­zond­heids­pro­ble­men gehad,
die jullie steeds in een goede geest
hebben proberen te dragen en te offeren.

We hebben onlangs nog fees­te­lijk gevierd
dat jullie zoon
al zoveel jaren in het voetspoor is getre­den
van de zorg voor anderen in het ziekenapos­to­laat.

Opdracht om te ver­kon­di­gen

Johannes de evangelist is ook degene
- zo zegt de traditie -
die als de geliefde leer­ling
dicht bij Jezus mocht zijn
aan het Laatste Avondmaal
en die de opdracht kreeg
- we hoor­den het in het evan­ge­lie -
om de bood­schap van de ver­rij­ze­nis van Jezus
te ver­kon­di­gen.
Opnieuw kunnen we zeggen
dat dit in jullie leven vervuld is:
Jullie zijn verbon­den met de Heralds of the Gospel,
die vandaag bij deze vie­ring aanwe­zig zijn.
Al bijna vijf­tien jaar ben je, John,
als diaken in de kerk actief
om de bood­schap van het evan­ge­lie
uit te dragen
en door allerlei ac­ti­vi­teiten
mensen naar de verrezen Heer
te be­ge­lei­den.
Je doet dat niet alleen,
je wordt gesteund in je ambt als diaken,
aller­eerst door Gods genade
en bij­zon­der ook door Janny.
En samen zijn jullie bij de Heralds of the Gospel,
bij Kevelaer en het ziekenapos­to­laat
zeer betrokken.

Maria

Johannes kreeg Maria als zijn moe­der toegewezen.
Jezus deed dat op het kruis,
het waren bijna Zijn laatste woor­den,
waar­mee Hij dat deed.
Mgr. Van Zijp was een Mariale pries­ter.
Hij gaf de kerk in Schalk­wijk niet voor niets
de naam van “Moeder van de ver­los­ser”.
Ook daarin heeft hij jullie geïnspireerd
om Maria in gees­te­lij­ke zin
bij je in huis te nemen.

Van harte wil ik vandaag met jullie, John en Janny,
de Heer danken voor al het goede
dat Hij jullie heeft gegeven.

Nog vele jaren!

De evangelist Johannes is heel oud gewor­den
en tot op hoge leef­tijd actief
als apostel van Zijn God­de­lijke meester.
Dat wens ik jullie op deze dag na­tuur­lijk ook toe:
dat de Heer jullie moge zegenen en be­scher­men
en dat Hij jullie nog jullie nog vele jaren zal schenken
in goede ge­zond­heid
en in dienst van de Heer, van Zijn Kerk en van de naaste!
Amen

Terug