Arsacal
button
button
button


Mr. G. Botman Ridder in de orde van St. Sylvester

Pauselijke erkenning voor scheidend bestuursvoorzitter SAKS

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 september 2012
Mw. Botman speldt haar man het ereteken op
Mw. Botman speldt haar man het ereteken op (foto: dhr. J. Roelofs)

Tijdens de "SAKSdag" - een feestelijke bijeenkomst van alle leraren die werkzaam zijn binnen de scholen van de bloeiende Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS) op 28 september, mocht ik in het bijzijn van zo'n 350 leraren een pauselijke onderscheiding uitreiken aan mr. G. Botman die onder meer ruim twintig jaar bestuursvoorzitter is geweest en intussen is opgevolgd door mw. Helma van der Hoorn.

De echtgenote van de heer Botman deed het moeilijke werk: zij spelde haar man het erlint op. De bijeenkomst vond plaats in het AFAS-stadion in Alkmaar - voor mij de eerste keer dat ik daar een kijkje kon nemen -en daarbij hield ik de onderstaande toespraak.

Toespraak

Geachte mijnheer Botman, dames en heren, Katholiek-zijn is niet alleen een geloof belijden, hoe belangrijk dat ook is.

Dat geloof is namelijk een onderdeel van ons mens-zijn, het heeft alles te maken met de manier waarop we in het leven staan.

Katholiek-zijn heeft te maken met ons levens-perspectief, met een uizicht op de eeuwigheid.

Katholiek-zijn heeft te maken met gevoelens als dankbaarheid, met het ervaren van bescherming en vertrouwen, met het in eenvoud zien van je eigen betrekkelijkheid en met liefde en aandacht voor anderen, ook voor de ellende van anderen.

En misschien dat katholieken soms ook wat bourgondischer in het leven staan, maar in ieder geval: het gaat om mens-zijn met een hart, een hart voor je naaste en een hart voor de Schepper, die ons heeft gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis.

Juist dit maakt het katholiek onderwijs zo speciaal.

Wij kunnen een mens nooit of te nimmer zien als een soort vat om te vullen met kennis en kunde.

Het gaat om die méns, die zichzelf mag zijn, die mag groeien, die zich mag ontplooien, naar lichaam en ziel, met alle gaven van hoofd en hart: héél de mens, daar gaat het om.

Daar mag het katholiek onderwijs dienstbaar aan zijn vanuit een bijzondere inspiratie, die het leven bijzonder waardevol maakt, omdat we vanuit die inspiratie graag willen dat kinderen groeien en bloeien.

En die inspiratie en dat ideaal zijn het meer dan waard om er voluit voor te gaan, ook nu, of misschien: juist nu.

Geachte mijnheer Botman, dat heeft U gedaan gedurende meer dan vijfentwintig jaren, zonder vergoeding, in uw vrije tijd, naast een verant­woor­de­lijke functie die veel van U vraagt.

Na een periode als lid van de ouderraad van basis­school Sint Adelbertus en als lid van het algemeen bestuur van SAKS, was U bijna twintig jaar voorzitter van het bestuur van de Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen.

Zestien jaar lang was U voorzitter van de Stichting Katholiek Basis­on­der­wijs te Bergen.

Onder meer heeft onder Uw bestuur de overdracht plaatsgevonden van de Rooms-Katholieke scholen voor voortgezet onderwijs, die in 1994 overgingen naar het Petrus Canisius college.

U heeft zich daarbij ingezet voor de belangen van het katholiek onderwijs.

Soms hebt U tegen de stroom in moeten roeien, maar wie een innerlijke overtuiging, een visie heeft zal daarvoor uiteindelijk niet capituleren.

U was in deze jaren een stuwende kracht en heeft zich op buitengewone wijze wijze ingezet voor de identiteit op de scholen, gezorgd voor identiteitsonder­steuning, verbanden gelegd met de katholieke gemeen­schap.

Geachte heer Botman, U heeft afscheid genomen als voorzitter van het bestuur van SAKS.

Voor mij is dit een gelegenheid om U, mede namens de bisschop mgr. J. Punt, zeer hartelijk te bedanken voor Uw inzet en Uw visie.

De Bisschop heeft zich er dan ook onmiddellijk achter geschaard toen vanuit het bestuur het verzoek kwam om voor U een kerkelijke onderscheiding aan te vragen.

Als hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam en als bisschop-referent voor het onderwijs namens de Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mag ik U de onderscheiding uitreiken en U hierbij mededelen dat het Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI heeft behaagd vanwege Uw grote verdiensten voor het katholiek onderwijs U te benoemen tot ridder in de orde van de H. Sylvester.

Ik wens U van harte proficiat met deze hoge blijk van waardering!

+J.W.M. Hendriks hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam, titulair bisschop van Arsacal

Terug