Arsacal
button
button
button
button


Kiko Arguëllo tachtig jaar

Felicitaties van de paus

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 januari 2019 - 240 woorden
Met Kiko in het Domus Galilaeae, met Mgr. Punt, mgr. Wiertz en de rectoren van Haarlem en Roermond
Met Kiko in het Domus Galilaeae, met Mgr. Punt, mgr. Wiertz en de rectoren van Haarlem en Roermond
grote conferentiezaal in Domus Galilaeae
grote conferentiezaal in Domus Galilaeae
Kiko Arguello licht zijn muurschildering in het Redemptoris Mater van Rome toe
Kiko Arguello licht zijn muurschildering in het Redemptoris Mater van Rome toe

Kiko Arguëllo, de initiator van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg is op 9 januari tach­tig jaar gewor­den. Een dag eer­der fe­li­ci­teerde de paus hem aan het einde van de Mis waarin ik met paus Fran­cis­cus mocht con­ce­le­breren. Hij bedankt hem voor zijn inzet en apos­to­lische ijver.

In het Heilig land heb ik Kiko Argüello vaker mee­ge­maakt tij­dens de bij­een­komsten (conviventies) voor bis­schop­pen en bis­dom­men waar een semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater is, in de week na Pasen. In die week is hij altijd een in­spi­re­rende en on­ver­moei­bare catecheet.

In het afgelopen jaar heb ik deel­ge­no­men aan het vijf­tig jarig bestaan van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg in Rome, waar de paus bij aanwe­zig was en waar Kiko sprak. Na afloop van de bij­een­komst ont­ving hij ons in het Semi­na­rie van Rome, waar hij onder meer een grote muur­schil­dering van zijn hand in de kapel toelichtte, die nog niet lang daarvoor tot stand was geko­men.

Ook in ons bisdom zijn veel ge­meen­schappen van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, missie­ge­zinnen, pries­ters en het Re­demp­to­ris Mater­semi­narie.

We kunnen moei­lijk de dag vergeten dat Kiko in de Arena van Am­ster­dam een jon­ge­ren­ont­moe­ting orga­ni­seer­de met jon­ge­ren die uit heel Europa pel­gri­merend naar Am­ster­dam waren geko­men. Een stadion vol, maar de kreten en het zingen waren net iets anders dan in een doorsnee voetbal­wed­strijd...

Ik sluit me dan ook graag bij de woor­den van de paus aan en wens Kiko Gods zegen, ge­zond­heid en veel apos­to­lische vruchten op deze bij­zon­dere dag..

Terug