Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe plannen voor Heiloo

Het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood moet meer bekend worden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 18 januari 2019 - 338 woorden
Nieuwe plannen voor Heiloo
presentatie van de plannen
presentatie van de plannen

Op vrij­dag 18 januari pre­sen­teerde Roger Davids van Hyppolite Marke­ting de plannen die voor het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo zijn ont­wik­keld voor mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers en be­stuurs­le­den. Het hei­lig­dom moet meer bekend wor­den gemaakt en voor een bre­dere groep mensen aan­trek­ke­lijk wor­den.

Verborgen

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de plannen voor de toe­komst van de mooie bede­vaart­plaats in Heiloo. Ik zou denken dat Heiloo waar­schijn­lijk het mooiste Maria­hei­lig­dom in Neder­land is dat in de set­ting van zo'n bede­vaarts­park ligt waar je heer­lijk kunt wan­de­len, kruis­weg kunt bid­den, kapellen en een koffiehuis (‘Het Oesdom’) zijn en waar je in een fraai gas­ten­huis kunt logeren. Ook de ge­schie­de­nis van de bede­vaart­plaats is mooi en gaat terug op de mid­del­eeuwen.

Toch is dit allemaal zeker bij de jon­gere gene­ra­ties en bij mensen die wat min­der kerk­gaand zijn, te onbekend. Het hei­lig­dom wordt let­ter­lijk omgeven door hoog geboomte waardoor je van buiten niet kunt zien hoe mooi het daar­bin­nen is. Voor Roger Davids is die groene haag een beeld van hoe de bete­ke­nis en schoon­heid van de plaats te zeer is afgeschermd.

Hospitality mana­ger

Met de hulp van fondsen en Roger Davids en alle mede­wer­kers zijn er de afgelopen tijd plannen ont­wik­keld waarin een ‘hospitality mana­ger’ een centrale rol speelt om er een gastvrij hei­lig­dom van te maken. De pro­gram­maraad van het hei­lig­dom is ver­sterkt en onder lei­ding van de hospitality mana­ger zal een eigen groep zich buigen over de marke­ting. Daarbij komt het mooi uit dat de bene­dic­tijner­ab­dij in de buurt ligt, wat deze opzet alleen maar kan ver­ster­ken. De opzet van de plannen is daarbij om meer bezoekers te trekken en finan­cieel tenminste ‘quitte’ te draaien.

Work­shops

Na een inlei­ding over de plannen en over een aantal moge­lijke nieuwe ini­tia­tie­ven in het pro­gram­ma van het hei­lig­dom, hebben de mede­wer­kers, bestuur en vrij­wil­li­gers in work­shops ver­der ge­spro­ken en allerlei ideeën naar voren gebracht.

Op de web­si­te van het hei­lig­dom kunt U de ont­wik­ke­lingen volgen:

Terug