Arsacal
button
button
button
button


Interviewboek mgr. Jan van Burgsteden is verschenen

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 januari 2019 - 222 woorden

Zater­dag­avond 19 januari kreeg ik het boek overhan­digd dat over mgr. Jan van Burg­ste­den is ver­sche­nen bij Adveniat. Een in­spi­re­rend geloofs­ge­tui­ge­nis, ge­schre­ven door Christian van der Heij­den.

Christian van der Heij­den heeft mgr. Van Burg­ste­den geïnter­viewd en de ant­woor­den van de bis­schop zijn raak en in­spi­re­rend. Wie mgr. Van Burg­ste­den weleens heeft horen preken, weet wat ik bedoel.

Het boek is bij uit­ge­ve­rij Adveniat ver­sche­nen (Adveniat.nl), met een voor­woord van Leo Fijen die de bis­schop karakte­riseert met de woor­den: "Sjouwer voor het geloof, verbin­der in de oecumene, dienstknecht voor de Heer en bis­schop voor de mensen" en hij noemt het geloofs­ge­sprek dat hij ooit met mgr. Van Burg­ste­den voerde "Het mooiste geloofs­ge­sprek dat ik de afgelopen tien jaar mocht voeren voor de zon­dag­och­tend van de KRO".

Dat lijkt me een compli­ment dat tege­lijk de waarde van dit boek aangeeft, want dat is in feite een groot geloofs­ge­sprek tussen de inter­viewer en de geinter­viewde.

"De erva­ring van God is de essentiële voor­waarde voor een ge­loofs­le­ven. Het is toch wel heel be­lang­rijk dat ie­der­een in zijn leven een keer een erva­ring van God opdoet" (p. 117).

Het boek is aan te bevelen voor ie­der­een die de bis­schop een warm hart toedraagt en voor ie­der­een die Onze Lieve Heer een warm hart toedraagt.

Terug