Arsacal
button
button
button
button


Naar Panama: de Wereldjongerendagen beginnen

Dinsdag 22 januari

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 22 januari 2019 - 466 woorden

Op maan­dag 21 januari ben ik naar Panama gereisd om de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) mee te maken en me bij de jon­ge­ren aan te sluiten die daar een mooi voor­pro­gramma hebben mee­ge­maakt. De dag erna begon de eigen­lijke WJD in Panama city met de ope­nings­mis van de aarts­bis­schop van de stad.

Al op Schiphol begint de WJD

In zekere zin be­gon­nen de Wereld­jon­ge­ren­da­gen al op Schiphol. Met mij stapten jon­ge­ren uit allerlei lan­den in en pries­ters en ver­schil­lende bis­schop­pen uit onder meer Ghana, de Filippijnen en de bis­schop van Antwerpen. Op het vlieg­veld van Panama ston­den vrij­wil­li­gers klaar om ons op te vangen en Jeroen Goosens bracht ons meteen naar de lokatie waar de Neder­lan­ders deze dagen bijeen­ko­men. In de paro­chie­kerk aan de H. Andreas Kim - een een­vou­dig gebouw met golfplaten dak - waren de jon­ge­ren al bijeen voor de ver­de­ling van de gast­ge­zinnen. Het is een wijk buiten Panama City - vroe­ger een eigen dorp - op an­der­half uur rij­den van het centrum en wat armer dan Sonà waar de jon­ge­ren heel harte­lijk waren ont­van­gen. Ie­der­een die ik sprak was vol lof over de dagen van het voor­pro­gramma. 

Openings­mis Neder­landse lokatie

Nadat de jon­ge­ren hun gast­ge­zinnen had­den opge­zocht en iets had­den gegeten, vier­den we de heilige Mis, waarin we harte­lijk welkom wer­den geheten door de plaat­se­lijke pastoor, een pries­ter van Zuid-Koreaanse afkomst, die in Panama pries­ter was gewor­den. Kape­laan Nico Kerssens preekte en de pries­ters en mgr. De Jong con­ce­le­breer­den. 

Tegen mid­der­nacht kwamen we bij ons hotel en kon­den we de kamers betrekken. Het was een lange dag: toen ik het licht uitdeed was het half ‘s morgens in Neder­land, tijd om op de staan, zou je zeggen. Dat deed ik dus pas zeven uur later. Het hotel waar veel bis­schop­pen ver­blij­ven ligt wat meer in het centrum van de stad, vlakbij de kerk van Santa Maria del Carmen, een van de grote kerken die bij de WJD betrokken zijn. In deze kerken kunnen jon­ge­ren bij het grote kruis dat zich daar bevindt, bid­den en een briefje plaatsen met hun gebed en intentie. Op de foto is te zien dat daar veel gebruik van wordt gemaakt.

Openings­mis

om 13.00 uur wer­den de bis­schop­pen op­ge­haald om naar de lokatie te gaan waar de ope­nings­mis met de aarts­bis­schop van Panama was. Na een fees­te­lijk voor­pro­gramma werd de Mis gevierd door de aarts­bis­schop van Panama stad als hoofd­cele­brant in con­ce­le­bra­tie met alle aanwe­zige pries­ters en bis­schop­pen, waar­on­der een tiental kar­di­na­len. De aarts­bis­schop preekte uit­ge­breid en met een sterke nadruk op sociale vragen als weg naar vernieu­wing van de maat­schap­pij en de kerk. De organi­sa­tie was met vele vrij­wil­li­gers aanwe­zig en het was voor de mensen in Panama best een flinke klus om alles goed te plannen, maar zij behiel­den bij alles hun vrien­de­lijk­heid en goede humeur.

tags: PanamaWJD

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug