Arsacal
button
button
button
button


Wereldjongerendagen Panama: eerste catechesedag

‘Ja, hier ben ik’, woensdag 23 januari

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 23 januari 2019 - 492 woorden

Na de fees­te­lij­ke ope­nings­mis op dins­dag, zijn nu de catechese-pro­gram­ma’s in de taal­groepen be­gon­nen. Deze ochtend heb ik de catechese gegeven voor de jon­ge­ren over het thema: ‘Hier ben ik’ en daarna gepreekt in de Mis. In de loop van de mid­dag kon­den de jon­ge­ren deel­ne­men aan het Jon­ge­renfestival met allerlei manifes­ta­ties in Panama City. Hoe hebben de jon­ge­ren en ikzelf dit ervaren?

De catechese is na te lezen in een apart bericht op deze web­si­te. De preek zal ik na terug­komst in Neder­land publiceren.

Om zes uur ’s ochtends werd ik op­ge­haald door de diaken van de pa­ro­chie van de H. Andreas Kim (San Andres Kim) waar de Neder­lan­ders ver­blij­ven en catechese hebben en de pro­gram­ma’s van de ‘stream’ waarvoor ze hebben gekozen.

Tussenstop

De diaken bracht me eerst naar een kapel - nog in con­struc­tie - die door de gelo­vi­gen zelf wordt gebouwd, met toestem­ming van het aarts­bis­dom. Het was de vijfde kapel in de uitgestrekte pa­ro­chie, waar op zon­dag ongeveer een keer per maand de pries­ter komt, op andere zon­da­gen is er een vie­ring met de diaken of de bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie. De pries­ter is overigens van Zuid Koreaanse afkomst, maar op het semi­na­rie van Panama geweest. Daar zijn nu voor het hele land zo’n 35 Se­mi­na­risten. Uit de ge­meen­schap van de kapel - waar zo’n 300 gelo­vi­gen mee verbon­den zijn - zijn twee diaken­kan­di­da­ten in oplei­ding. Zij wil­den met de coördinator van de bouw en de diaken ook wel even graag apart op de foto, ook namen we een foto met de pa­ro­chi­anen die erbij waren.

 Daar was ver­der een echt Panamees ontbijt voor ons bereid.

Catechese en Mis

Toch waren we nog erg vroeg in de San Andres Kim pa­ro­chie. De jon­ge­ren moesten nog komen ontbijten. Er arriveer­den ook enkele gasten: de aarts­bis­schop van Kampala kwam met de pasgewijde Neder­landse pries­ter Sander Kesseler die in Oeganda werkt, en de pries­ter Michel Remery, die in Lu­xem­burg werk­zaam is, kwam even­eens. Met enige vertra­ging kon de catechse beginnen. Na een korte pauze ver­volg­den we met de H. Mis ter ere van Maria, want de Catecheses staan dit keer in het teken van haar woor­den tot de engel. Utrechtse pries­ter Mauricio ver­taalde de bood­schap van de preek in een prima Spaanse samen­vat­ting voor alle vrij­wil­li­gers en andere Panamese pa­ro­chi­anen.

Verder pro­gram­ma

Aan het einde van de Mis had ik een gesprekje met Radio Noordholland over de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.

Daarna was er stream­tijd, dat wil zeggen tijd voor de eigen invals­hoek die jon­ge­ren naar keuze aan hun WJD reis kon­den mee­ge­ven, met be­zin­ning en gesprek.In dat kader kwam ik onze Haar­lemse pries­ter dr. Archibald van Wie­rin­gen tegen die samen met anderen van de TST (Tilburg School of Theology) een eigen pro­gram­malijn geven.

In de mid­dag brachten de jon­ge­ren een bezoek aan het Panama­ka­naal.

tags: PanamaWJD

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug