Arsacal
button
button
button
button


Wereldjongerendagen: Vigilie en Slotmis

Zaterdag-zondag 26-27 januari

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 27 januari 2019 - 696 woorden

Zater­dag 26 januari stond voor de jon­ge­ren in het teken van de pelgrimage naar het Campo San Juan Pablo II waar de vigilie werd gehou­den, een gebeds­wake met de paus, voor­af­gaande aan de over­nach­ting op het veld. Zondag begon al op tijd de slot­vie­ring: de Mis met paus Fran­cis­cus. Hoe was het?

Hoeveel?

zater­dag­och­tend vier­den we voor de laatste keer de heilige Mis in de pa­ro­chie van San Andres Kim. Mgr. Everard de Jong was de hoofd­cele­brant en hij bedankte aan het einde van de vie­ring allen die zich had­den ingezet voor deze mooie dagen: gast­ge­zinnen, pa­ro­chie, Bob Wegkamp als coördinator, enzo­voorts. Rector Walter Broe­ders hield een aan­spre­kende preek uit­gaande van zijn erva­ring met het parachutesp­ringen op Texel.

Na de Mis gingen de jon­ge­ren naar de lokatie waar de - dit keer vrij korte - pelgrimage begon naar het twee kilo­me­ter lange veld waar de vigilie en Mis zou­den wor­den gevierd. Dat veld bleek goed gevuld. Hoeveel jon­ge­ren er op de WJD zijn, is door mij niet goed te zeggen. Ik hoor getallen over het aantal in­schrij­vingen dat voor­af­gaand aan de WJD zo’n 200.000 zou zijn, over het aantal jon­ge­ren bij de vigilie, dat tegen de 500.000 zou zijn en een aantal voor de mensen die naar de Mis zijn geko­men, waarbij getallen van 800.000 tot ruim een miljoen wor­den genoemd. Het was bekend dat dit een ‘kleinere’ WJD zou zijn, mede door de periode waarin die plaatsvond en de beperkte bereik­baar­heid, maar deze aantallen vallen niet tegen.

Avond­wake

De avond­wake was mooi: ge­tui­ge­nissen van mensen die in hun leven had­den gezegd - in een niet ge­mak­ke­lijk situatie - “Mij geschiede naar Uw woord”, thema van deze WJD, zang en dans en een mooie toe­spraak van de paus, die onder meer zei - in mijn woor­den - dat we niemand moeten af­schrij­ven die min­der bekwaam is, ge­han­di­capt of die kwaad heeft gedaan, ook die personen zijn onze liefde waar­dig en alleen langs de weg van de liefde wor­den we verlost, Jezus Christus heeft ons verlost, omdat Hij ons beminde, hoewel wij zon­daars waren.

Portugal

Na de uit­stel­ling en zegen, bleef de paus nog lang in stil gebed staan voor bet beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima dat naast het altaar was opge­steld. Dit kon ons al een vermoe­den geven waar de volgende jon­ge­ren­dag naar toe zou gaan, hoewel dat offi­cieel pas aan het einde van de Mis zou wor­den af­ge­kon­digd. Maar het was al bekend dat de presi­dent van Portugal in Panama was aan­ge­ko­men, dus ik denk dat wel veel mensen al had­den gera­den dat Lissabon en verbon­den daar­mee Fatima de volgende WJD zou ‘hosten’.

Slot­mis

De slot­mis begon al om 8.30 uur. Gelukkig maar want het werd flink warm. Het gebeuren was een mooi feest van katho­liek geloof. De heilige Mis en de gewa­den waren goed ver­zorgd, evenals de zang en de preek van de paus, die op de Vati­caanse web­si­te na te lezen is. Voor en na is een bij­een­komst als deze ook een gelegen­heid om andere bis­schop­pen te ont­moe­ten. Een van hen was aarts­bis­schop Ludwig Schick van Bamberg ( foto). Onze Neder­landse groep heb ik niet gezien, maar dat is niet ver­won­der­lijk, gezien het feit dat het veld twee kilo­me­ter lang was.

Panama bedankt

Aan het einde van de Mis werd Panama bedankt - het is wer­ke­lijk enorm wat een vrij klein land in deze dagen tot stand heeft weten te brengen: de WJD was een feest voor heel het land. De presi­dent van Panama was met zijn echt­ge­note bij de Mis aanwe­zig, naast enkele andere rege­rings­lei­ders waar­on­der de presi­dent van Portugal met zijn echt­ge­note (zie foto), die door de paus na de Mis harte­lijk werd begroet. Lissabon zal dus de volgende WJD ont­van­gen. 

Alles was heel goed ver­zorgd in Panama.

Voor de pelgrims zit de WJD er weer op. De meeste Neder­lan­ders - ik ook- reizen in de nacht van zon­dag op maan­dag terug naar Neder­land. De reis naar Neder­land viel mee: de vlucht was uit­ge­steld van­wege de afscheids­cere­mo­nie voor de paus, maar we liepen nog 45 min. in. Op Schiphol kwam het moment van afscheid, we gingen uiteen, maar er komt nog een reünie!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug