Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan synagoge van Alkmaar

Voor de elfde keer: Dag van het Jodendom

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2019 - 498 woorden

Sinds 2008 kent de katho­lie­ke kerk in Neder­land een Dag van het Jo­den­dom op 17 januari. Op die dag was er een speciale bij­een­komst bij Sant’ Egidio in Am­ster­dam. Op dins­dag 29 januari bezocht ik in dit kader de synagoge van Alkmaar, een sjoel met een bij­zon­der verhaal. Het werd een harte­lijke ont­moe­ting.

Naast de con­fe­ren­tie door opperrabijn Jacobs en dom Lenglet in de Mozes en Aäron bij Sant’ Egidio , is er ook nog een bezoek van een afvaar­diging van de Neder­landse bis­schop­pen aan het Joods His­to­risch Museum in Am­ster­dam op 6 februari. Helaas kan ik daar niet bij aanwe­zig zijn, daarom was ik des te meer verheugd dat zich een andere moge­lijk­heid aan­diende om aan­dacht te geven aan onze Joodse wor­tels.

Mw. Loes Citroen heette ons harte­lijk welkom, dat wil zeggen: referent voor kerk en jo­den­dom, diaken drs. Wim Timmer, drs. Jaap van der Meij, kenner van de Joodse traditie, en mij­zelf. Zij gaf aan ons en de ver­te­gen­woor­digers van de Joodse ge­meen­schap die erbij aanwe­zig waren, een toelich­ting over ge­schie­de­nis van het gebouw.

Die ge­schie­de­nis is bewogen. Joden uit Spanje, Portugal en Oost-Europa kwamen naar ons land, vaak op de vlucht voor ver­vol­ging. Zij kon­den hier in een rede­lijke vrij­heid leven en hiel­den sinds 1744 synagoge­diensten; zij kregen in 1792 toestem­ming een synagoge te bouwen en tij­dens de rege­ring van koning Lodewijk Napoleon werd voor hen ook een schooltje (Chei­der) bekos­tigd, achter de hui­dige synagoge (zie foto). In 1942 werd voorlopig de laatste synagogale dienst gehou­den, de Joden wer­den wegge­voerd naar Westerbork en ver­vol­gens naar Duitse con­cen­tratie­kampen. Zij wor­den in de synagoge her­dacht met een fraaie gedenkplaat (zie foto onder). Eén over­le­ven­de was op de avond van mijn bezoek aanwe­zig en hij ver­telde hoe hij maar enkele stappen van de dood verwij­derd was geweest. Omdat hij niet naar voren was gestapt toen de Duitsers de andere Joden depor­teer­den en ver­vol­gens door iemand in vei­lig­heid werd gebracht naar een onderduik­a­dres, heeft hij deze gruwe­lijke tijd overleefd. In 1952 werd de synagoge verkocht aan de Bapisten die erin hebben gekerkt tot 2009. Intussen was in 1997 de stich­ting SAS op gericht die zich ten doel stelde de synagoge aan de Hofstraat in Alkmaar weer een Joodse bestem­ming te geven. Dat lukt in 2009. Nadat een omvattende res­tau­ra­tie had plaats­ge­von­den, kon in 2011 de synagogale ere­dienst wor­den hervat, die nu maan­de­lijks plaats­vindt. Het aantal Joden is niet groot. De sabbats­dienst wordt bijgewoond door een 15 tot 20 leden, maar op feest­da­gen kan dat flink oplopen. Binnen de Joodse ge­meen­schap heeft het gebouw een aparte plaats, ik begreep dat de synagoge niet onder het Neder­lands Israëlitisch Kerk­ge­noot­schap valt en de diensten eer­der liberaal Joods zijn.

De synagoge is van binnen mooi vorm gegeven en als een echte synagoge. Het gebouw wordt echter ook gebruikt voor andere ac­ti­vi­teiten.

De ont­vangst was zeer harte­lijk en het was een gelegen­heid om mijn ver­bon­den­heid met de Joodse ge­meen­schap tot uitdruk­king te brengen en te beleven.

 

Hier­on­der nog een foto­se­rie die me via diaken Wim Timmer, referent, is toegstuurd vanuit de Joodse ge­meen­schap.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug