Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan synagoge van Alkmaar

Voor de elfde keer: Dag van het Jodendom

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2019 - 498 woorden

Sinds 2008 kent de katho­lie­ke kerk in Neder­land een Dag van het Jo­den­dom op 17 januari. Op die dag was er een speciale bij­een­komst bij Sant’ Egidio in Am­ster­dam. Op dins­dag 29 januari bezocht ik in dit kader de synagoge van Alkmaar, een sjoel met een bij­zon­der verhaal. Het werd een harte­lijke ont­moe­ting.

Naast de con­fe­ren­tie door opperrabijn Jacobs en dom Lenglet in de Mozes en Aäron bij Sant’ Egidio , is er ook nog een bezoek van een afvaar­diging van de Neder­landse bis­schop­pen aan het Joods His­to­risch Museum in Am­ster­dam op 6 februari. Helaas kan ik daar niet bij aanwe­zig zijn, daarom was ik des te meer verheugd dat zich een andere moge­lijk­heid aan­diende om aan­dacht te geven aan onze Joodse wor­tels.

Mw. Loes Citroen heette ons harte­lijk welkom, dat wil zeggen: referent voor kerk en jo­den­dom, diaken drs. Wim Timmer, drs. Jaap van der Meij, kenner van de Joodse traditie, en mij­zelf. Zij gaf aan ons en de ver­te­gen­woor­digers van de Joodse ge­meen­schap die erbij aanwe­zig waren, een toelich­ting over ge­schie­de­nis van het gebouw.

Die ge­schie­de­nis is bewogen. Joden uit Spanje, Portugal en Oost-Europa kwamen naar ons land, vaak op de vlucht voor ver­vol­ging. Zij kon­den hier in een rede­lijke vrij­heid leven en hiel­den sinds 1744 synagoge­diensten; zij kregen in 1792 toestem­ming een synagoge te bouwen en tij­dens de rege­ring van koning Lodewijk Napoleon werd voor hen ook een schooltje (Cheider) bekos­tigd, achter de hui­dige synagoge (zie foto). In 1942 werd voorlopig de laatste synagogale dienst gehou­den, de Joden wer­den wegge­voerd naar Westerbork en ver­vol­gens naar Duitse con­cen­tratie­kampen. Zij wor­den in de synagoge her­dacht met een fraaie gedenkplaat (zie foto onder). Eén over­le­ven­de was op de avond van mijn bezoek aanwe­zig en hij ver­telde hoe hij maar enkele stappen van de dood verwijderd was geweest. Omdat hij niet naar voren was gestapt toen de Duitsers de andere Joden depor­teer­den en ver­vol­gens door iemand in vei­lig­heid werd gebracht naar een onderduik­a­dres, heeft hij deze gruwe­lijke tijd overleefd. In 1952 werd de synagoge verkocht aan de Bapisten die erin hebben gekerkt tot 2009. Intussen was in 1997 de stich­ting SAS op gericht die zich ten doel stelde de synagoge aan de Hofstraat in Alkmaar weer een Joodse bestem­ming te geven. Dat lukt in 2009. Nadat een omvattende res­tau­ra­tie had plaats­ge­von­den, kon in 2011 de synagogale ere­dienst wor­den hervat, die nu maan­de­lijks plaats­vindt. Het aantal Joden is niet groot. De sabbats­dienst wordt bijgewoond door een 15 tot 20 leden, maar op feest­da­gen kan dat flink oplopen. Binnen de Joodse ge­meen­schap heeft het gebouw een aparte plaats, ik begreep dat de synagoge niet onder het Neder­lands Israëlitisch Kerk­ge­noot­schap valt en de diensten eerder liberaal Joods zijn.

De synagoge is van binnen mooi vorm gegeven en als een echte synagoge. Het gebouw wordt echter ook gebruikt voor andere ac­ti­vi­teiten.

De ont­vangst was zeer harte­lijk en het was een gelegen­heid om mijn ver­bon­den­heid met de Joodse ge­meen­schap tot uitdruk­king te brengen en te beleven.

 

Hier­on­der nog een foto­se­rie die me via diaken Wim Timmer, referent, is toegstuurd vanuit de Joodse ge­meen­schap.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug