Arsacal
button
button
button
button


Studiedag voor alle priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten

16 februari - Diocesaan Heiligdom in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 februari 2019 - 426 woorden
beeld van een eerdere studiedag
beeld van een eerdere studiedag
Studiedag voor alle priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten
Paulus, de grootste missionaris wordt geroepen
Paulus, de grootste missionaris wordt geroepen

De pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in de pas­to­raal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, zijn uit­ge­no­digd voor een bij­zon­dere studie­dag in Heiloo op zater­dag 16 februari. Waarom ‘bij­zon­der’? Onder meer omdat mgr. Dominique Rey komt spreken, bekend van zijn vele ini­tia­tie­ven en boeken op het gebied van evangelise­ring en revitalise­ring van pa­ro­chies.

Vanuit andere bis­dom­men hebben enkele pries­ters en diakens gevraagd of zij aan de dag kunnen deel­ne­men. Daar is op zich geen bezwaar tegen, mits er nog voldoende plaats is en zij zich zo spoe­dig moge­lijk aanmel­den. Dat kan nog per e-mail:

Nieuwe evangeli­sa­tie

Mgr. Dominique Rey zal in het Engels spreken, maar er is simul­taan­ver­ta­ling be­schik­baar. Ook zullen twee onlangs in het Neder­lands ver­sche­nen boeken (ver­ta­lin­gen van ‘Divine Renovation’ en ‘Rebuilt’) kort wor­den ge­pre­sen­teerd. Joost van der Vlugt en Petra Bijvoet zullen het project Mis­sio­na­ry School even toelichten, waar we nu in ons bisdom mee bezig zijn. Een be­lang­rijk deel van de dag staat dus in het teken van nieuwe evangeli­sa­tie en ac­ti­vi­teiten die in dat kader staan.

Seksueel mis­bruik en ander grens­over­schrij­dend gedrag

Maar we staan ook stil bij het thema dat heel de kerk bezig houdt en shoc­keert: grens­over­schrij­dend gedrag. Het shoc­keert te meer omdat mis­bruik zo dui­de­lijk ingaat tegen de bood­schap van het evan­ge­lie. De licht ge­wij­zigde editie van de Gedragsode wordt op deze dag ge­pre­sen­teerd met het beleid van de Neder­landse bis­schop­pen om mis­bruik en iedere vorm van grens­over­schrij­dend gedrag tegen te gaan. Mw. mr. Liesbeth Sanders, Meld­punt­func­tio­na­ris van de Klachten­com­mis­sie, is er om een toelich­ting te geven.

Van­wege het grote belang dat we hier goed, correct, waak­zaam en zorg­vul­dig mee omgaan, is uit­druk­ke­lijk aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten gevraagd om bij deze dag aanwe­zig te zijn.

Dat belang geldt na­tuur­lijk ook het hoofd­the­ma van de dag: de nieuwe evangeli­sa­tie: we willen graag bereiken dat ieder naar wegen zoekt en moge­lijk­he­den om het evan­ge­lie bij de mensen van onze tijd te brengen, want we hebben een prach­tige bood­schap!

Pro­gram­ma Studie­dag 16 februari 2019

Dio­ce­saan Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood (Hoogeweg 65, Heiloo/ parkeren aan Kapellaan)

9.30 uur Inloop koffie/ thee
10.00 uur 1ste lezing Mgr. D. Rey*: “The basics of mission”
10.50 uur Koffie/thee
11.10 uur 2de lezing Mgr. D. Rey*: “The dynamics of evangelisation today”
12.15 uur H. Eucha­ris­tie­vie­ring
13.15 uur Kloosterlunch
14.15 uur Mw. L. Sanders: “Nieuwe Gedrags­co­de Pas­to­raat”
15.00 uur Koffie/ thee
15.30 uur Petra Bijvoet en Joost v.d. Vlugt: “The Mis­sio­na­ry School”
16.15 uur Afslui­ting van de dag en borrel
Terug