Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Dominique Rey over nieuwe evangelisatie in Heiloo

Studiedag priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2019 - 809 woorden

Op zater­dag 16 februari werd in Heiloo een in­spi­re­rende studie­dag gehou­den over nieuwe evangeli­sa­tie met de bis­schop van Toulon in Frank­rijk, mgr. Dominique Rey, die zijn bisdom een op­val­lende nieuwe impuls heeft gegeven. Maar ook bij de gedrags­co­de en de be­han­de­ling van grens­over­schrij­dend gedrag ston­den we stil en bij de nieuwe Mis­sio­na­ry School van ons bisdom.

Evangeli­sa­tie én Gedrags­co­de

Het werd een in­spi­re­rende dag voor alle pas­to­rale krachten (som­mi­gen had­den zich door ziekte of on­ver­wachte omstan­dig­he­den afgemeld). De lezing van mgr. Dominique Rey (in het Engels maar met simul­taan vertaling voor wie dat wilde) bracht veel en­thou­sias­me teweeg, maar ook de inlei­ding van mevr. Liesbeth Sanders van het r.k. meld­punt grens­over­schrij­dend gedrag was inte­res­sant, met name omdat zij niet alleen stil stond bij de inhoud van de vernieuwde Gedrags­co­de van de katho­lie­ke kerk in Neder­land en de ver­an­de­ringen in de nieuwe tekst, maar met enkele casussen heel dichtbij bracht voor welke dilemma's mensen staan die in het pas­to­raat actief zijn en welke keuzes daarin wor­den gemaakt. Het gaat in het pas­to­raat tenslotte om nabij­heid, meeleven, gestalte geven aan de barm­har­tige liefde van de hemelse Vader en tege­lijk daarin de grenzen bewaken, waarvoor in onze tijd terecht veel aan­dacht wordt gevraagd.

Mis­sio­na­ry school

De dag ein­digde weer met onze missio­naire taak doordat aan­dacht werd gevraagd voor de Mis­sio­na­ry school. De pries­ters, diakens en cate­chisten werd gevraagd in hun pa­ro­chies uit te zien naar geschikte jon­ge­ren om deze vor­ming (in het geloof en in allerlei vaar­dig­he­den voor missio­nair werk onder jon­ge­ren) te gaan volgen en na­tuur­lijk kunnen ook jon­ge­ren zich zelf mel­den voor dit verrijkende traject. Op www.jong­bis­domhaarlem.nl is alle in­for­ma­tie te vin­den (homepage rechtsboven).

Twee boeken

Tenslotte pre­sen­teerde pastoor drs. Jeroen Smith van het R.K. Alpha­cen­trum, die ook spi­ri­tu­aal van het semi­na­rie is, twee boeken (Divine renovation, in het Neder­lands: Als God renoveert en Rebuilt) met goede ideeën over het opbouwen van een pa­ro­chie met missio­naire Geest­kracht.
Samen vier­den we de Eucha­ris­tie waarin mgr. Jozef Punt hoofd­cele­brant was en genoten we van een uitstekende maal­tijd. Een be­lang­rijke dag om op alle terreinen de communio met elkaar te beleven.

Lezing mgr. Dominique Rey

De lezing van mgr. Rey zal op een of andere manier nog wel be­schik­baar komen via het semi­na­rie in Heiloo. De bis­schop sprak drie kwar­tier over de “basics of mission” en na een pauze over “The dynamics of evangelization today”. Wat mij is bij­ge­ble­ven is onder meer de nadruk die hij er aller­eerst op legde dat we niet besloten moeten blijven in het keurig vieren van de li­tur­gie.

Hei­lig­heid

Iedere evangeli­sa­tie begint met hei­lig­heid: hoe meer ik mezelf bekeer, des te meer evangeliseer ik. Hoe meer ik evangeliseer, des te meer zal ik me bekeren. Daartoe dragen bij­zon­der bij het sacra­ment van de biecht en de aanbid­ding. De bis­schop onder­streepte het belang van het onder de aan­dacht brengen van het boete­sa­cra­ment.

Communio

Een tweede aspect is de communio, het cruciale belang van broe­der­lijke ge­meen­schap. Kerk-zijn is niet zelf naar de Mis gaan en het daarbij laten. We moeten gesloten­heid van op zich­zelf gecentreerde ge­meen­schappen door­bre­ken. Nieuwe evangeli­sa­tie gaat niet aller­eerst over com­mu­ni­ca­tie maar over communio. Een ge­meen­schap die gesloten is, moet leren zich­zelf te geven en anderen te verwel­ko­men als gave van God.

Li­tur­gie

Een derde aspect is de li­tur­gie, die trouw moet zijn aan de li­tur­gie van de Kerk, respect­vol en goed ver­zorgd, maar bovenal van een schoon­heid. Ze mot niet zozeer men­se­lijk aan­trek­ke­lijk wor­den gemaakt als wel schoon­heid kennen: schoon­heid leidt tot God. De pau­se­lijke ceremonia­ris Guido Marini ver­telde ooit hoe prins Wladimir van Kiev door de schoon­heid van de li­tur­gie was bekeerd, niet door alle prach­tige pre­sen­ta­ties van het geloof.

Ge­meen­schapzin bevor­de­ren

Het is dus van belang de ge­meen­schapszin te bevor­de­ren: we vormen één lichaam. de struc­tu­ren van de pa­ro­chie moeten daarop gericht zijn: nieuw­ko­mers verwel­ko­men en een plaats geven, groepen voor gesprek, gebed, catechese, welwillend­heid en beschik­baar­heid van het pas­to­raal team en vrij­wil­li­gers. Er zijn mensen die meer of min­der verbon­den zijn met de pa­ro­chie en anderen die dat helemaal niet zijn. Zo zou men ver­schil­lende cirkels rond de ge­meen­schap kunnen trekken: voor iedere ring is een eigen en spe­ci­fie­ke pas­to­raal nodig.

Hoe evan­ge­li­se­ren?

Er kunnen allerlei ac­ti­vi­teiten zijn en wijzen van evan­ge­li­se­ren. Het per­soon­lijk ge­tui­ge­nis is op zich goed maar dat moet wel tot Christus lei­den en niet tot ons­zelf: het ge­tui­ge­nis ver­sterkt het Woord van God maar ver­vangt het niet. Evangeli­sa­tie in de straten of huis aan huis kan goed zijn vooral bij bepaalde gelegen­he­den als een pa­ro­chie­mis­sie, maar de eigen­lijke evangeli­sa­tie moet komen van het dag aan dag aanwe­zig zijn in de ruimte waar de mensen zijn.

De li­tur­gie is de bron en het hoogte­punt. Die verenigt in zich in zekere zin alles wat bij evangeli­sa­tie hoort: ge­meen­schap - ont­moe­ting - gebed - schoon­heid - ver­kon­di­ging van het woord.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug