Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Dominique Rey over nieuwe evangelisatie in Heiloo

Studiedag priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2019

Op zaterdag 16 februari werd in Heiloo een inspirerende studiedag gehouden over nieuwe evangelisatie met de bisschop van Toulon in Frankrijk, mgr. Dominique Rey, die zijn bisdom een opvallende nieuwe impuls heeft gegeven. Maar ook bij de gedragscode en de behandeling van grens­over­schrij­dend gedrag stonden we stil en bij de nieuwe Missionary School van ons bisdom.

Evangelisatie én Gedragscode

Het werd een inspirerende dag voor alle pastorale krachten (sommigen hadden zich door ziekte of onverwachte omstandigheden afgemeld). De lezing van mgr. Dominique Rey (in het Engels maar met simultaan vertaling voor wie dat wilde) bracht veel enthousiasme teweeg, maar ook de inleiding van mevr. Liesbeth Sanders van het r.k. meldpunt grens­over­schrij­dend gedrag was interessant, met name omdat zij niet alleen stil stond bij de inhoud van de vernieuwde Gedragscode van de katholieke kerk in Nederland en de veranderingen in de nieuwe tekst, maar met enkele casussen heel dichtbij bracht voor welke dilemma's mensen staan die in het pastoraat actief zijn en welke keuzes daarin worden gemaakt. Het gaat in het pastoraat tenslotte om nabijheid, meeleven, gestalte geven aan de barmhartige liefde van de hemelse Vader en tegelijk daarin de grenzen bewaken, waarvoor in onze tijd terecht veel aandacht wordt gevraagd.

Missionary school

De dag eindigde weer met onze missionaire taak doordat aandacht werd gevraagd voor de Missionary school. De priesters, diakens en catechisten werd gevraagd in hun parochies uit te zien naar geschikte jongeren om deze vorming (in het geloof en in allerlei vaardigheden voor missionair werk onder jongeren) te gaan volgen en natuurlijk kunnen ook jongeren zich zelf melden voor dit verrijkende traject. Op www.jongbisdomhaarlem.nl is alle informatie te vinden (homepage rechtsboven).

Twee boeken

Tenslotte presenteerde pastoor drs. Jeroen Smith van het R.K. Alpha­cen­trum, die ook spirituaal van het seminarie is, twee boeken (Divine renovation, in het Nederlands: Als God renoveert en Rebuilt) met goede ideeën over het opbouwen van een parochie met missionaire Geest­kracht.
Samen vierden we de Eucha­ris­tie waarin mgr. Jozef Punt hoofd­cele­brant was en genoten we van een uitstekende maaltijd. Een belangrijke dag om op alle terreinen de communio met elkaar te beleven.

Lezing mgr. Dominique Rey

De lezing van mgr. Rey zal op een of andere manier nog wel be­schik­baar komen via het seminarie in Heiloo. De bisschop sprak drie kwartier over de “basics of mission” en na een pauze over “The dynamics of evangelization today”. Wat mij is bijgebleven is onder meer de nadruk die hij er allereerst op legde dat we niet besloten moeten blijven in het keurig vieren van de liturgie.

Heiligheid

Iedere evangelisatie begint met heiligheid: hoe meer ik mezelf bekeer, des te meer evangeliseer ik. Hoe meer ik evangeliseer, des te meer zal ik me bekeren. Daartoe dragen bijzonder bij het sacrament van de biecht en de aanbidding. De bisschop onderstreepte het belang van het onder de aandacht brengen van het boete­sa­cra­ment.

Communio

Een tweede aspect is de communio, het cruciale belang van broederlijke gemeen­schap. Kerk-zijn is niet zelf naar de Mis gaan en het daarbij laten. We moeten geslotenheid van op zichzelf gecentreerde gemeen­schappen doorbreken. Nieuwe evangelisatie gaat niet allereerst over com­mu­ni­ca­tie maar over communio. Een gemeen­schap die gesloten is, moet leren zichzelf te geven en anderen te ver­wel­ko­men als gave van God.

Liturgie

Een derde aspect is de liturgie, die trouw moet zijn aan de liturgie van de Kerk, respectvol en goed verzorgd, maar bovenal van een schoonheid. Ze mot niet zozeer menselijk aantrekkelijk worden gemaakt als wel schoonheid kennen: schoonheid leidt tot God. De pauselijke ceremoniaris Guido Marini vertelde ooit hoe prins Wladimir van Kiev door de schoonheid van de liturgie was bekeerd, niet door alle prachtige presentaties van het geloof.

Gemeen­schapzin bevorderen

Het is dus van belang de gemeen­schapszin te bevorderen: we vormen één lichaam. de structuren van de parochie moeten daarop gericht zijn: nieuwkomers ver­wel­ko­men en een plaats geven, groepen voor gesprek, gebed, catechese, welwillendheid en be­schik­baarheid van het pastoraal team en vrijwilligers. Er zijn mensen die meer of minder verbonden zijn met de parochie en anderen die dat helemaal niet zijn. Zo zou men verschillende cirkels rond de gemeen­schap kunnen trekken: voor iedere ring is een eigen en specifieke pastoraal nodig.

Hoe evangeliseren?

Er kunnen allerlei activiteiten zijn en wijzen van evangeliseren. Het per­soon­lijk getuigenis is op zich goed maar dat moet wel tot Christus leiden en niet tot onszelf: het getuigenis versterkt het Woord van God maar vervangt het niet. Evangelisatie in de straten of huis aan huis kan goed zijn vooral bij bepaalde gelegenheden als een parochiemissie, maar de eigenlijke evangelisatie moet komen van het dag aan dag aanwezig zijn in de ruimte waar de mensen zijn.

De liturgie is de bron en het hoogtepunt. Die verenigt in zich in zekere zin alles wat bij evangelisatie hoort: gemeen­schap - ontmoeting - gebed - schoonheid - verkondiging van het woord.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug