Arsacal
button
button
button
button


Een muzikaal huwelijk

Jos Martens en Jolanta Keijzer

Overweging Preek - gepubliceerd: maandag, 1 oktober 2012 - 664 woorden
het bruidspaar op weg naar de kerk
het bruidspaar op weg naar de kerk

Op 22 sep­tem­ber gaven Jos Martens en Jolanta Keijzer elkaar het ja-woord in de Sint Odulphus­kerk in Assendelft, waar Jos dirigent-organist is. Jolanta is tekstdichteres van ker­ke­lijke lie­de­ren, Jos is onder meer dirigent organist tij­dens de studie­da­gen van het Sint Boni­fa­tius-instituut en hij leidde het WJD-koor bij de wereld­jon­ge­ren­da­gen naar Madrid.

Ver­schil­lende pries­ters waren aanwe­zig bij de fees­te­lij­ke heilige Mis en U kunt al raden dat er bij­zon­der fraai werd gezongen door de koorle­den. Hier­on­der volgt de homilie die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den.

homilie

Beste Jos en Jolanta, ouders, groot­ou­ders, familie en vrien­den,

Wat een mooie dag vandaag! Jullie hebben elkaar al jong leren kennen: waar Jolanta zong op het koor dat Jos begeleidde en ook dat vond al plaats in een kerk.

Er is veel gebeurd in de acht jaren dat jullie elkaar kennen en dit is ook wel een dag waarop we even dank­baar mogen terugzien op het verle­den.

Jolanta heeft haar studie af­ge­slo­ten Jos is druk in de muziek, be­ge­lei­den, koren lei­den, lessen geven, componeren en Jolanta ont­popt zich als tekstdichteres.

Die acht jaren waren jaren van groei in jullie relatie, in de liefde en ook in het geloof.

Daar heb ik zelf ook wel getuige van mogen zijn.

We kijken daar vandaag toch wel dank­baar op terug.

God heeft jullie, Jos en Jolanta, tot deze dag geleid, tot deze dag gebracht en dat geeft ver­trouwen, ook voor de toe­komst.

Dank­baar ook denken we aan alle mensen die jullie hebben begeleid en geholpen: Jullie ouders aller­eerst, maar ook tal van andere mensen die jullie weg met harte­lijke belang­stel­ling hebben gevolgd.

Jullie gaan een be­lang­rijke stap zetten, een stap die veel jon­ge­ren helaas niet doen.

Ik zeg: “helaas”, want wat jullie vandaag doen is iets wat je leven anders, bij­zon­der, heel waarde­vol maakt.

Jullie zeggen tegen elkaar wat God zegt tot ons: “Ik zal er altijd voor je zijn”.

Jullie passen de woor­den op je eigen leven toe die we Jezus iedere keer tot ons allen horen zeggen bij de consecratie in de heilige Mis: “Neem mij, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, ik geeft mij aan jou in een nieuw en altijd­du­rend verbond”.

Je mag je door die woor­den diep beves­tigd weten: Er is iemand die zoveel van mij houdt, dat die zijn leven voor mij wil geven.

Iemand vindt mij zo de moeite waard dat die zich voor altijd aan mij wil verbin­den.

Die iemand is God, die iemand is ook je partner, je man, je vrouw.

En dat is een vreugde die je eigen­lijk steeds in je hart mag bewaren.

Na­tuur­lijk komen er momenten dat het niet van­zelf gaat in je relatie, maar dat geldt ook voor je relatie met God! Soms moet je ver­ge­ving vragen.

Soms moet je die ander weer met nieuwe ogen gaan zien, soms moet je een stap zetten om je hart weer te kunnen openen.

Soms moet je praten, soms moet je bid­den, stop in ieder geval de dingen niet weg, je relatie moet open blijven, sluit je niet af, open je telkens opnieuw.

Aanvaard ook dat die ander anders is.

Dus eigen­lijk geldt voor je relatie met elkaar, als man en vrouw bijna precies het­zelfde als voor je relatie met God.

(Alleen schiet God niet echt tekort en dat doe je zelf na­tuur­lijk wel).

En dat is dan ook wat wij jullie vandaag van harte toewensen: Ga met veel ver­trouwen en vreugde op weg, hand in hand, twee harten aaneen­ge­voegd geleid door de liefde.

Ik weet niet of ik het al mag verklappen, maar jullie huwe­lijks­reis gaat naar Rome en we hopen dat jullie weer terug­ko­men met de zegen van de paus.

Samen zullen jullie morgen ver­trek­ken.

Maar een be­lang­rijk deel van jullie huwe­lijks­reis is met een groep op bede­vaart.

Eigen­lijk vind ik dat een mooie beeld van jullie huwe­lijk: Ga samen op weg, ga met een doel met aan­dacht en liefde voor elkaar, open naar andere mensen en bovenal: met Gods zegen! Amen.

Terug