Arsacal
button
button
button
button


De bulle is binnen!

Apostolisch Nuntius heeft de benoemingsbulle overhandigd

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 21 februari 2019 - 577 woorden

Donder­dag 21 februari kreeg ik bezoek van de Apos­to­lisch Nuntius, Z.Exc. aarts­bis­schop Aldo Cavalli, die me de offi­cië­le benoe­mingsbulle kwam overhan­digen waar­mee paus Fran­cis­cus me tot bis­schop coad­ju­tor van Haar­lem-Am­ster­dam heeft benoemd.

Voor­le­zing

De tekst van de bulle was al be­schik­baar bij de inbezitname op 11 januari 2019. Tijdens de vie­ring in de Sint Nicolaas­basi­liek is die in vertaling voor­ge­le­zen door de se­cre­ta­ris van het ka­the­draal kapit­tel, tevens deken van Am­ster­dam, Ambro Bakker s.m.a., maar de formele inbezitname gebeurde met een do­cu­ment van de Apos­to­lisch Nuntius die de bevoegd­heid heeft een soort tij­de­lijke bulle op te stellen als het offi­cië­le do­cu­ment nog niet gereed is.

Kerstreces

De benoe­ming had op 22 de­cem­ber plaats gevon­den, de dag voor het kerstreces van de Romeinse curie. De paus was daarna bovendien afwe­zig van­wege de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama en de Apos­to­lische reis naar Abu Dhabi, zodat het even duurde voordat hij gelegen­heid had het do­cu­ment te tekenen. Precies zoals paus Bene­dic­tus XVI dat deed, zette de paus zijn hand­te­kening op de fraai gecalligrafeerde bulle in heel kleine letters.

De Apos­to­lisch Nuntius was zo goed de bulle naar Haar­lem te komen brengen en van die overhan­diging zijn bij­gaande foto’s gemaakt.

Hier­on­der de

Tekst van de bulle in Neder­landse vertaling

Fran­cis­cus, Bis­schop en Dienaar der dienaren Gods, aan zijn eerbied­waar­dige Broe­der Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks, tot dusverre titulair-Bis­schop van Arsacal en Hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, benoemd tot Coad­ju­tor van dezelfde Zetel, groet en Apos­to­lische Zegen.

Bij de Geboorte van onze Heiland over­we­gen wij met ver­won­dering dit geheim waarover de heilige Au­gus­ti­nus zegt: “Laten wij verheugd de komst van ons heil en onze verlos­sing vieren. Laten wij de feest­dag vieren, waarop de grote en eeuwige Dag vanuit een grote en eeuwige Dag is geko­men in onze zo korte en voor­bij­gaande dag” (Preek 185,2). Nu wij dus de Zoon van de levende God aanbid­den, denken wij aan de gees­te­lij­ke noden van alle gelo­vi­gen en willen wij aan hen krach­tige her­ders geven. Toen dan ook onze eerbied­waar­dige Broe­der Jozef Maria Punt, Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, vroeg om aan hem een Bis­schop-Coad­ju­tor te geven, hebben wij zijn verzoek welwillend aanvaard, bedacht op het gees­te­lijk heil van die ge­meen­schap. Omdat u echter, eerbied­waar­dige Broe­der, uw bis­schops­ambt tot dusverre goed hebt vervuld en de nodige gaven en deug­den laat zien, zijn wij ervan overtuigd dat u bekwaam bent in uw onderne­mingen en voor dit ambt geschikt bent.

Na het aan­ho­ren van het oor­deel van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, stellen wij u derhalve met Ons Apos­to­lisch gezag aan tot Bis­schop-Coad­ju­tor van Haar­lem-Am­ster­dam, met toevoe­ging van de rechten en plichten die volgens het canoniek recht aan dit­zelfde ambt toe­ko­men, en na ophef­fing van de band met eer­dere titulaire Zetel en voornoemd ambt van Hulp­bis­schop. 

U zult deze Brief op passende wijze aan clerus en volk van uw bisdom bekend maken, opdat zij u op deze zware zen­ding met hun gebe­den en oprechte liefde be­ge­lei­den. 

Tenslotte zult u, Eerbied­waar­dige Broe­der, onder­steund door onophou­de­lijke gebe­den en ge­sterkt met Gods genadegaven, het dienst­werk van Coad­ju­tor op u nemen, met voor u als enig doel dat u aan voornoemde ge­meen­schap sterke hulp biedt, van­waar, door de bijstand van de Heer zelf, deze ker­ke­lijke familie meer en meer moge bloeien in geloof, hoop en liefde.

Gegeven te Rome, bij Sint Petrus, op 22 de­cem­ber van het jaar des Heren 2018, het zesde jaar van Ons Pon­ti­fi­caat.

Fran­cis­cus

Leonardus Sapienza, Prot. Ap.

 

(vertaling: kan. dr. A. van den Hout)

Terug