Arsacal
button
button
button
button


De bulle is binnen!

Apostolisch Nuntius heeft de benoemingsbulle overhandigd

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 21 februari 2019

Donderdag 21 februari kreeg ik bezoek van de Apos­to­lisch Nuntius, Z.Exc. aarts­bis­schop Aldo Cavalli, die me de officiële benoemingsbulle kwam overhandigen waarmee paus Franciscus me tot bisschop coadjutor van Haarlem-Amsterdam heeft benoemd.

Voorlezing

De tekst van de bulle was al be­schik­baar bij de inbezitname op 11 januari 2019. Tijdens de viering in de Sint Nicolaas­basi­liek is die in vertaling voorgelezen door de secretaris van het kathedraal kapittel, tevens deken van Amsterdam, Ambro Bakker s.m.a., maar de formele inbezitname gebeurde met een document van de Apos­to­lisch Nuntius die de bevoegdheid heeft een soort tijdelijke bulle op te stellen als het officiële document nog niet gereed is.

Kerstreces

De benoeming had op 22 december plaats gevonden, de dag voor het kerstreces van de Romeinse curie. De paus was daarna bovendien afwezig vanwege de wereld­jonge­ren­dagen in Panama en de Apos­to­lische reis naar Abu Dhabi, zodat het even duurde voordat hij gelegenheid had het document te tekenen. Precies zoals paus Benedictus XVI dat deed, zette de paus zijn handtekening op de fraai gecalligrafeerde bulle in heel kleine letters.

De Apos­to­lisch Nuntius was zo goed de bulle naar Haarlem te komen brengen en van die overhandiging zijn bijgaande foto’s gemaakt.

Hieronder de

Tekst van de bulle in Nederlandse vertaling

Franciscus, Bisschop en Dienaar der dienaren Gods, aan zijn eerbied­waar­dige Broeder Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks, tot dusverre titulair-Bisschop van Arsacal en Hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, benoemd tot Coadjutor van dezelfde Zetel, groet en Apos­to­lische Zegen.

Bij de Geboorte van onze Heiland overwegen wij met verwondering dit geheim waarover de heilige Augustinus zegt: “Laten wij verheugd de komst van ons heil en onze verlossing vieren. Laten wij de feestdag vieren, waarop de grote en eeuwige Dag vanuit een grote en eeuwige Dag is gekomen in onze zo korte en voorbijgaande dag” (Preek 185,2). Nu wij dus de Zoon van de levende God aanbidden, denken wij aan de geestelijke noden van alle gelovigen en willen wij aan hen krachtige herders geven. Toen dan ook onze eerbied­waar­dige Broeder Jozef Maria Punt, Bisschop van Haarlem-Amsterdam, vroeg om aan hem een Bisschop-Coadjutor te geven, hebben wij zijn verzoek welwillend aanvaard, bedacht op het geestelijk heil van die gemeen­schap. Omdat u echter, eerbied­waar­dige Broeder, uw bisschopsambt tot dusverre goed hebt vervuld en de nodige gaven en deugden laat zien, zijn wij ervan overtuigd dat u bekwaam bent in uw ondernemingen en voor dit ambt geschikt bent.

Na het aanhoren van het oordeel van de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen, stellen wij u derhalve met Ons Apos­to­lisch gezag aan tot Bisschop-Coadjutor van Haarlem-Amsterdam, met toevoeging van de rechten en plichten die volgens het canoniek recht aan ditzelfde ambt toekomen, en na opheffing van de band met eerdere titulaire Zetel en voornoemd ambt van Hulp­bis­schop. 

U zult deze Brief op passende wijze aan clerus en volk van uw bisdom bekend maken, opdat zij u op deze zware zending met hun gebeden en oprechte liefde begeleiden. 

Tenslotte zult u, Eerbied­waar­dige Broeder, onder­steund door onophoudelijke gebeden en gesterkt met Gods genadegaven, het dienstwerk van Coadjutor op u nemen, met voor u als enig doel dat u aan voornoemde gemeen­schap sterke hulp biedt, vanwaar, door de bijstand van de Heer zelf, deze kerkelijke familie meer en meer moge bloeien in geloof, hoop en liefde.

Gegeven te Rome, bij Sint Petrus, op 22 december van het jaar des Heren 2018, het zesde jaar van Ons Pontificaat.

Franciscus

Leonardus Sapienza, Prot. Ap.

 

(vertaling: kan. dr. A. van den Hout)

Terug