Arsacal
button
button
button
button


Bisschop van Burgsteden 55 jaar priester

dankbare Mis in de Sint Nicolaasbasiliek

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 17 maart 2019 - 225 woorden

Zondag­mor­gen 17 maart werd in de Sint Nicolaas­basi­liek her­dacht dat mgr. Jan van Burg­ste­den sss 55 jaar pries­ter is. Toch weer een mijl­paal en een aan­lei­ding om deze bis­schop te fe­li­ci­te­ren en te bedanken voor het vele werk dat hij nog steeds verzet.

Mgr. Van Burg­ste­den (* 1935) is admini­strator van de bin­nen­stads­paro­chie waar­van de Sint Nicolaas­basi­liek de paro­chie­kerk is. Op 15 maart 1964 werd hij tot pries­ter gewijd. In de Nicolaas werd het gevierd in de heilige Mis en de koffie na afloop. In de pastorie kwamen nog enkele naaste mede­wer­kers in de basiliek bijeen.

Mgr. Van Burg­ste­den is volop betrokken bij het ker­ke­lijk leven van Am­ster­dam, zijn commu­ni­teit van Sacra­men­tijnen in het Begijnhof, het bisdom (hij neemt deel aan de staf ver­ga­de­ring) en de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, waar­van hij lid is omdat hij ver­schil­lende taken voor de con­fe­ren­tie behar­tigt, zoals contact met de Nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen, de reli­gi­euzen en de interreli­gi­euze dialoog. Onlangs nog heeft hij aanvaard om natio­naal gedele­geerde voor de Eucha­ris­ti­sche Congressen te wor­den.

Begin dit jaar verscheen over zijn leven bij uit­ge­ve­rij Adveniat het boek “Jan van Burg­ste­den. Bis­schop voor de mensen” van de hand van Christian van der Heij­den.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de bis­schop met deze vijfen­vijf­tig jaar en wensen hem alle zegen toe voor de toe­komst. Dat de goede God hem ge­zond­heid mogen schenken en dat Zijn Geest hem moge blijven be­ge­lei­den!

Terug