Arsacal
button
button
button


Een kijkje op de afgelopen week....

aanslag, rampen, onderwijs, visitatie en meer..

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 maart 2019
'Het woord van God laat zich niet in boeien slaan'
'Het woord van God laat zich niet in boeien slaan'

De afgelopen week was voor mij heel gevarieerd en ik geef daar graag een klein overzicht van...

De maandag­ochtend begon voor mij met de opname van het programma ‘Een bisschop opent de week’ van radio Maria. Dat is nog terug te luisteren: www.radiomaria.nl/?page_id=5313

Visitatie

Die dag ben ik naar België vertrokken om een begin te maken met een kloostervisitatie die me door de Apos­to­lische Stoel is gevraagd. Daarmee ben ik tot en met woensdag 20 maart bezig geweest en ook de komende week zal ik daar nog enkele dagen aan besteden.

Tragedies

Onderweg naar België hoorde ik over de tragedie die zich in Utrecht had voltrokken en die helaas verschillende slachtoffers heeft geëist: doden en gewonden. In het gebed en de Heilige Mis heb ik aan hen gedacht en ik wens alle betrokkenen veel sterkte toe en de kracht van Boven die zij nu zo nodig hebben.

De enorme ramp die in Mozambique, Malawi en Zimbabwe uitbrak door de overstromingen veroorzaakt door de cycloon, heeft waar­schijn­lijk duizenden levens gekost. Het is nog weer een ramp van een heel andere schaal dan de aanslag in Utrecht, maar ieder mensenleven telt en is kostbaar in Gods ogen. Hopelijk komt er spoedig hulp voor de talloze ontheemde mensen en gaan de weers­om­stan­dig­heden zich verbeteren.

Uitvaarten

Donderdag­middag na de staf­ver­ga­dering van ons bisdom, was ik even aanwezig bij een bijeenkomst voor begrafenisondernemers. De parochie van groot Haarlem had de bijeenkomst belegd in het bisschopshuis bij de kathedraal om een toelichting te geven bij kerkelijke uitvaarten en daarbij ook wat wel en wat niet mogelijk is in de viering en wat voor viering dat kan zijn. Meestal ligt een gebedsdienst het meest voor de hand als toegankelijke viering, omdat de aanwezigen allerlei verschillende achtergronden en geloofsbeleving hebben. Voor de begrafenisondernemers was het een goede gelegenheid daar iets over te horen en elkaar te ontmoeten in een wat andere setting dan die van een uitvaart. Misschien ook een goed idee voor andere regio’s.

Ik heb de begrafenisondernemers bedankt voor hun inzet en de goede samen­wer­king met de priesters.

Onderwijs bisdom

Daarna had ik een overleg met de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs in ons bisdom: pastoor Jacques Quadvlieg (middelbaar onderwijs) en drs. Diederik Wienen (basis­on­der­wijs en Pabo’s). De contacten met het katholiek onderwijs zijn voor ons heel belangrijk. Een paar mooie initiativen zijn dit jaar genomen. Zo is er binnenkort een kinder-Matteuspassion in Amsterdam. Ook willen we een bijeenkomst organiseren voor de leraren godsdienst/levensbeschouwing aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Missionary school

Die avond vond ook de eerste informatie-avond plaats over de missionary school, een initiatief van ons bisdom om jongeren te vormen om het jon­ge­ren­werk in de parochies een impuls te geven.

Er komt nog een tweede avond. Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is alle informatie over dit initiatief goed te vinden.

Onderwijs Landelijk

De vrijdag 22 maart stond in het teken van het odnerwijs. Naast het onderwijs dat ikzelf geef op het seminarie, was dat een vergadering van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) waar ik als bisschop-referent voor het onderwijs nauw bij betrokken ben. Overleg onder meer over de Week van het katholiek Onderwijs - dit jaar gewijd aan Franciscus met het klimaat en de interculturele dialoog - en met vertegen­woor­digers van de Identiteits­groep van CNV connectief. De beleving van de katholieke identiteit wordt door velen vaak als mager ervaren, maar we proberen vanuit de NKSR, vanuit de onderwijs­orga­ni­sa­tie Verus en door Identiteits­be­ge­leidersscholen en school­besturen te inspireren om daar werk van te maken. Uit recent onderzoek van dr. Toke Elshof blijkt ook dat er bij ouders een (terechte) verwachting leeft daaromtrent.

Terug