Arsacal
button
button
button
button


Ervaringen van WJDers in Madrid

Presentatie boek 'De Madridgeneratie'in Gent

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 oktober 2012 - 221 woorden
De Haarlemse delegatie luistert mee naar de presentatie van het WJD boek
De Haarlemse delegatie luistert mee naar de presentatie van het WJD boek

Tijdens het tra­di­tio­nele bezoek van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aan Gent bij gelegen­heid van het Sint Bavo­feest werd het boek 'De Madridgene­ra­tie' van Hilde Ingels en Pieter Nolf ge­pre­sen­teerd (uit­ge­ve­rij Halewijn). Onder­deel van dit boek dat vooral op de erva­ringen van een achttal WJD-deel­ne­mers ingaat, is een inte­res­sante enquête onder de Vlaamse jon­ge­ren die mee zijn gegaan naar Madrid.

Enkele re­sul­taten. Over het Vlaamse voor­pro­gramma op weg naar de WJD: 56,8 % van de jon­ge­ren vond het voor­pro­gramma een zeer po­si­tie­ve erva­ring; 41,1% vond dit zelfs één van de beste erva­ringen van hun leven; 22,7% gaf aan dat het hun leven heeft veran­derd. De WJD zelf werd iets lager (maar nog altijd zeer hoog) ge­waar­deerd: 42,1% vond het een po­si­tie­ve erva­ring; 36,9 een zeer po­si­tie­ve erva­ring; 23,4% noemde het een van de beste erva­ringen van hun leven en 14,5% gaf aan dat deze dagen hun leven hebben veran­derd. Zeer hoog in de waar­de­ring scoren het saam­ho­rig­heids­ge­voel en de vriend­schap. Als de jon­ge­ren wordt gevraagd waar zij zich het meest bewust waren van Gods aanwe­zig­heid, ant­woordt 47,2%: in de vriend­schap; 29,4 % noemt de avond­wake op Cuatro Vientos; 28,8% de algemene sfeer; 25,8% noemt de (Vlaamse) vie­rin­gen tij­dens de WJD in Parla en 23,3% het ver­zoe­nings­mo­ment tij­dens het Vlaamse pro­gram­ma in Parla; 16,0% noemt de catechese. 22,7 % heeft Gods aanwe­zig­heid vooral ervaren in de stilte. De kruis­weg (7,4%), de ope­nings­vie­ring (3,7%) en de slot­vie­ring (6,7%) scoren dui­de­lijk min­der.

Terug