Arsacal
button
button
button
button


Bezoek Haarlemse kapittel aan bisdom Gent

een bijna 65 jaar oude traditie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 oktober 2012 - 225 woorden
Voor de kathedraal van Gent, na de St. Baafsviering
Voor de kathedraal van Gent, na de St. Baafsviering

Eens in de vier jaar gaat een ver­te­gen­woor­diging van het kapit­tel van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met de Bis­schop­pen op bezoek in Gent bij gelegen­heid van het Sint Bavo­feest. Eens in de vier jaar brengt het Gentse kapit­tel met de bis­schop een tegen­be­zoek. Deze bezoeken vin­den altijd rond het feest van Sint Bavo (feest­dag 1 ok­to­ber) plaats, want hij is de reden van een bij­zon­dere band tussen de beide bis­dom­men.

Sint Bavo is een Gentse heilige die ook patroon van de stad Haar­lem en haar ka­the­draal is gewor­den. In 1948 schonk het Gentse kapit­tel een reliek van sint Bavo aan de Haar­lemse ka­the­draal en zo ontstond de uit­wis­se­ling. De heilige Bavo (7e eeuw) was een edelman en valkenier die na de dood van zijn vrouw monnik en kluize­naar werd.

Vandaar dat de plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Baafs­kathe­draal werd opge­luis­terd door jacht­hoornblazers en er ook een groep valkeniers aanwe­zig was.

Mgr. dr. J. Punt was hoofd­cele­brant en predi­kant in de fees­te­lij­ke vie­ring, die werd gecon­ce­le­breerd door kanun­niken van het Gents kapit­tel en door de Haar­lemse kapit­telle­den: vica­ris mgr. M. de Groot, deken A. Bakker van Am­ster­dam, ple­baan H.J. van Ogtrop, vica­ris rector G. Bruggink en mij­zelf.

Op de fot0 is Mgr. Punt te zien in gesprek met een valkenier na afloop van de heilige Mis. Op de rug zijn vica­ris De Groot en deken Bakker te zien.

Terug