Arsacal
button
button
button
button


Eerste jongerenavond rond ‘Laudato Si’

Klimaat-encycliek van paus Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2019 - 157 woorden

Afgelopen dins­dag 30 april was de eerste jon­ge­ren­avond rond de pau­se­lijke En­cy­cliek Laudato Si' over klimaat­ver­an­de­ring en milieu. Dit schrijven van paus Fran­cis­cus is geen weten­schap­pe­lijke verhan­de­ling over dit thema maar een be­schou­wing vanuit de principes van de katho­lie­ke sociale leer.

De avon­den vin­den plaats in de pastorie van de Sint Nicolaas­basi­liek vlak bij Am­ster­dam CS. Een vijf­tiental jon­ge­ren was geko­men. De volgende avon­den zullen zijn op 14 mei en 28 mei, steeds om 19.30 uur.

Deze eerste avond heb ik die basis in de sociale leer toe­ge­licht: die gaat over recht­vaar­dig­heid, een visie op de mens en de bedoeling van de Schepper, over alge­meen wel­zijn en de uni­ver­se­le bestem­ming van de aardse goe­de­ren. De paus spreekt aan het einde van dit do­cu­ment dan ook over een ‘eco­lo­gische beke­ring’ die we moeten doormaken. Juan Nibbelink sloot met zijn verhaal over de circulaire economie goed aan bij de thema’s die ik uit de En­cy­cliek naar voren had gebracht.

Terug