Arsacal
button
button
button
button


Van Lukas naar Paulus in Amsterdam West

Vormselviering op moederdag, zondag van de Goede Herder

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 mei 2019 - 345 woorden
met de Salesianen van Amsterdam
met de Salesianen van Amsterdam
De Lukaskerk
De Lukaskerk
De Pauluskerk, nu nog wat leeg....
De Pauluskerk, nu nog wat leeg....

Op zon­dag 12 mei was het vormsel van de pa­ro­chie van de vier evan­ge­lis­ten, met de kerken die in Am­ster­dam Nieuw West gelegen zijn. Hier heb ik in de Lukas­kerk het vormsel toege­diend aan acht kan­di­da­ten. Het was een van de laatste grotere vie­rin­gen in deze kerk, die over een aantal weken gaat sluiten.

De slui­ting van de kerk is na­tuur­lijk jammer en pijn­lijk, maar ik had het idee dat de pa­ro­chi­anen heel goed waren voor­be­reid. Eind van de maand zullen ze in pro­ces­sie naar de Paulus­kerk gaan, die 1,3 km ver­derop ligt. De Paulus­kerk was de afgelopen tijd gesloten om opgeknapt te kunnen wor­den en de bewo­ning van de paters Salesianen gereed te maken, die naast de kerk hun commu­ni­teit ves­tigen.

De opgeknapte Paulus­kerk zal druk wor­den bezocht: de Neder­landse pa­ro­chie zal er kerken, daarna komt de Mis van de Poolse pa­ro­chie met catechese en ont­moe­ting en tenslotte de Filippijnse Couples for Christ ge­meen­schap. Éénmaal per maand viert bovendien de Oegandese katho­lie­ke ge­meen­schap daar. Kortom, de wereld­kerk in één huis.

De pa­ro­chie is sinds twee jaar aan de Salesianen toe­ver­trouwd, die hun commu­ni­teit sinds een dag of tien hebben geves­tigd in de pastorie van de Paulus­kerk. Op dit moment omvat die ge­meen­schap vier Salesianen, waar­van er drie pries­ter zijn. De pastorie is voor deze bewo­ning gereed gemaakt.

Ook hier was de vie­ring fees­te­lijk met goede deelname vanuit de pa­ro­chie, er waren 243 gelo­vi­gen aanwe­zig. Maar na de Neder­landse Mis stroom­den de Poolse katho­lie­ken in nog groter getale toe voor hun vie­ring.

De ko­men­de week gaan de pa­ro­chi­anen al veel van de inboedel ver­hui­zen naar de Paulus­kerk, die deze woens­dagzal wor­den schoon gemaakt om de pa­ro­chi­anen te ont­van­gen. De Salesianen doen veel werk onder jon­ge­ren en dat gaan ze ook rond de Paulus­kerk doen.

Ver­schil­lende vor­me­lin­gen gaven even uiting aan hun teleur­stel­ling dat er geen groeps­foto op deze web­si­te komt. Ook ik vind het leuk om een indruk te geven van de vor­me­lin­gen, maar om een foto te plaatsen moet ik (schrifte­lijke) toestem­ming van de ouders hebben. Zo zijn nu de regels, dus helaas...

Terug