Arsacal
button
button
button
button


Slachtoffers aanslagen Sri Lanka herdacht

Tamils bijeen in Schagen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 mei 2019 - 869 woorden

Zondag­mid­dag 19 mei zijn met een korte pro­ces­sie-tocht en een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Christoforus kerk de meer dan 250 dode­lijke slacht­of­fers en ruim 500 gewon­den van de aan­slagen op Pasen in Sri Lanka her­dacht. Ook werd stil­ge­staan bij de vele slacht­of­fers van de Tsunami daar, nu tien jaar gele­den.

Ook burge­mees­ter Marjan van Kampen-Nouwen van Schagen nam aan de her­den­king deel en sprak aan het begin van de vie­ring in de kerk een her­den­kings­woord waarin zij getuigde van haar meeleven met de Sri Lankaanse Tamil-bevol­king die in haar ge­meen­te en daar­bui­ten woo­nach­tig is.

 

Herden­king slacht­of­fers aan­slagen Sri Lanka

Reacties

Broe­ders en zusters,

Ik was erg onder de indruk
van de reacties van onze broe­ders en zusters
in Sri Lanka
op de vre­se­lijke ter­ro­ris­tische aan­slagen
die naast vier hotels
ook ver­schil­lende katho­lie­ke kerken
hebben getroffen in Colombo, Negombo en Batticaloa
en waarbij meer dan 250 mensen zijn om­ge­ko­men
en meer dan 500 mensen wer­den gewond.
Zij zijn helaas niet de eerste
en zullen ook niet de laatste chris­te­nen zijn
die omkomen door grof geweld
dat speciaal tegen hen is gericht.

Wat een pasen!

De aan­slagen wer­den gepleegd
terwijl de katho­lie­ken samen waren geko­men
voor de Mis op het hoog­feest van Pasen,
feest van de ver­rij­ze­nis, van de over­win­ning op de dood,
het grootste en mooiste feest
van ons chris­te­lijk geloof.
Dat feest van het leven
werd een dag van de dood en van rouw;
die dag van over­win­ning op het kwaad,
maakte dui­de­lijk hoe­zeer het kwaad en de duivel
zich laten voelen in onze wereld.

Nog meer aan­slagen

En sinds dit geweld
wat ook het nieuws in ons land heeft gehaald,
zijn er zeker al weer vijf of zes
aan­slagen op chris­te­nen geweest,
waar­on­der veel katho­lie­ken,
met name in Syrië, Nigeria, Niger en Burkina Faso;
en in Sri Lanka wer­den nog eens zes­tien mensen gedood,
waar­on­der allerlei kin­de­ren,
toen een gezochte terrorist
zich­zelf wilde opblazen...

En dat is allemaal nau­we­lijks
in het nieuws van ons land naar voren geko­men...

Poli­tieke aan­dacht voor christen­ver­vol­ging

Ik ben verheugd te horen
dat enkele politici in Neder­land nu welbewust
aan­dacht vragen voor christen­ver­vol­gingen,
want vaak lijkt het erop
of de poli­tiek alleen in­te­res­se heeft
in bepaalde andere groepen mensen
die wor­den ver­volgd
en niet in chris­te­nen.
Toch is het chris­ten­dom
de meest ver­volgde gods­dienst ter wereld.
Eigen­lijk is het onbe­grij­pe­lijk
dat daar zo weinig aan­dacht voor is.

Verge­ving, gebed, ver­zoe­ning

En opnieuw was het in Sri Lanka
een islami­tische terreur­groep
die verant­woor­de­lijk was
en zijn er meer dan 150 daders opgepakt.
Er is een af­schu­we­lijk bloedbad aan­ge­richt.

En daarom precies heb ik zo’n grote bewon­dering
voor de reacties van veel katho­lie­ken in Sri Lanka
die vorige week zon­dag
voor het eerst weer
naar de heilige Mis had­den kunnen gaan.
“We hebben een moei­lijke tijd gehad,
maar we gaan deze uit­dagingen aan
met liefde, vrien­de­lijk­heid en ver­ge­ving”, zei er één.
En een ander zei:
“Als christen rea­geer je niet op terrorisme met terrorisme.
We moeten de ter­ro­ris­ten ver­ge­ven.
We moeten voor hen bid­den,
dat ze weer op het rechte pad mogen komen”.

Kar­di­naal Ranjith

En na­tuur­lijk mogen we hier
niet de invloed van kar­di­naal Malcolm Ranjith vergeten.
Deze aarts­bis­schop van Colombo
heeft niet alleen mensen en plaatsen
van de aan­slagen bezocht,
ook heeft hij de am­bas­sa­deurs van Islami­tische lan­den ont­van­gen
en dui­de­lijk voor de camera’s gezegd
dat deze actie van misleide mensen
geen band heeft met de Islam
en dat dit de vrede en harmonie tussen de gods­diensten
niet moet scha­den.
En in Negombo was hij opnieuw samen met Islami­tische lei­ders
om op te roepen tot kalmte
en te vragen niet de weg van vergel­ding te gaan.

Jezus

Die oproep deed Jezus ook aan ons
in de zaal van het Laatste Avondmaal:
“Hieruit zullen allen kunnen opmaken
dat jullie mijn leer­lin­gen zijn:
als jullie de liefde
onder elkaar bewaren”.
We krijgen met vele beko­ringen te maken
om een afkeer te hebben van mensen,
hen te haten of kapot te maken,
fysiek of door onze woor­den.
Maar wie de weg van geweld en haat gaat,
zal geweld en haat oogsten
en pijn wordt min­der goed te dragen....

Door vele kwellingen....

De apostel Paulus en Barnabas riepen de chris­te­nen op
- we hebben dat in de eerste lezing gehoord -
om in het geloof te volhar­den.
Ze moesten zich niet laten ont­moe­di­gen door de ver­vol­ging,
want het is door vele kwellingen
dat we het Rijk Gods moeten binnen gaan.
We laten ons niet ont­moe­di­gen
omdat we weten dat Jezus Christus
voor het kruis niet weggelopen is
maar het moe­dig heeft gedragen.
Vragen we de Heer om Zijn kracht!

Gedenken en bid­den

Wij willen in deze bij­zon­dere Eucha­ris­tie­vie­ring
de slacht­of­fers gedenken
die om­ge­ko­men zijn
door deze vre­se­lijke aan­slagen.
We willen de talrijke gewon­den gedenken,
de families en alle mensen die
door deze aan­slagen getraumatiseerd zijn.
Moge de Heer hen allen bij staan.
En moge het offer van deze slacht­of­fers
die als marte­laar om hun geloof gestorven zijn,
niet voor niets zijn!
Laten we bid­den om vrede, harmonie
in onze wereld;
om vrij­heid van gods­dienst en respect voor elkaar,
om aan­dacht en liefde
voor degenen die ver­volgd wor­den.

Voor onze ogen hebben we een visioen:
“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...
Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeru­za­lem”,
zo prach­tig in de koepel van onze ka­the­draal ver­beeldt...
Een toe­komt waar geen geween zal zijn,
geen rouw en geen smart...
Laten we dat uit­zicht,
dat de tweede lezing ons schetste,
altijd voor ogen blijven hou­den.
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug