Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe evangelisatie

bijeenkomst in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 oktober 2012 - 226 woorden
pastorale krachten bijeen aan het begin van het jaar van het geloof
pastorale krachten bijeen aan het begin van het jaar van het geloof

Tijdens de studie­mid­dag bij gelegen­heid van de ope­ning van het Jaar van het Geloof op 11 ok­to­ber in Heiloo ston­den we stil bij de moge­lijk­he­den en grenzen van de nieuwe evangeli­sa­tie.

Dr. Miranda Klaver maakte dui­de­lijk hoe be­lang­rijk de erva­ring en bele­ving voor mensen van nu is. Uit haar onder­zoek in met name evan­ge­lische ge­meen­schappen bleek hoe­zeer bij­voor­beeld de muziek van belang was voor wie naar deze kerken kwam: een muziek die qua inhoud gewoon bijbels was maar qua type muziek aansloot bij de leef­we­reld van de nieuwe gelo­vi­gen, bleek erg be­lang­rijk.

Een ander punt van belang was de ont­moe­ting met andere chris­te­nen, die van hun geloof laten blijken. Het aan­ne­men op gezag en erken­ning van een reli­gi­euze autori­teit ligt veel moei­lijker. Dit - en veel meer - moeten we ons rea­li­se­ren bij de be­lang­rijke taak van de nieuwe evangeli­sa­tie.

Zelf heb ik - daarbij aan­slui­tend - erop gewezen dat het voor jon­gere mensen vaak moei­lijk is de­fi­ni­tievere bin­dingen aan te gaan. In veel pa­ro­chies zijn daarom bij­voor­beeld projectkoren gestart: samen zingen voor een bepaalde gelegen­heid maakt de bin­ding over­zich­te­lijker. We zullen hier reke­ning mee moeten hou­den. De erva­ring speelt in de katho­lie­ke kerk juist een sterke rol: wanneer wij de kerk binnen komen zijn we stil omdat het gaat om het mysterie van Gods aanwe­zig­heid en de li­tur­gie behoort die bijna 'zicht­baar' en ervaar­baar te maken.

Terug