Arsacal
button
button
button
button


Bavodag voor vormelingen en kerkbesturencursus dag

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 juni 2019 - 498 woorden
vormelingen tijdens een workshop op de Bavodag
vormelingen tijdens een workshop op de Bavodag
Bavodag voor vormelingen en kerkbesturencursus dag

Zater­dag 22 juni was in Heiloo kerk­besturen­cur­sus en een dag voor kerk­be­stuurs­le­den en leden van PCI-besturen die oud-cursisten zijn. Diezelfde dag was in de ka­the­draal van Sint Bavo de vor­me­lin­gen­dag.

Vor­me­lin­gen­dag

Het is vaak gelukkig dat we in ons bisdom met twee bis­schop­pen zijn. Deze ochtend heeft mgr. Punt de vor­me­lin­gen­dag in de ka­the­draal geopend, waar zo'n 340 vor­me­lin­gen bij aanwe­zig waren voor een in­spi­re­rend, af­wis­se­lend pro­gram­ma. Later op de dag ben ik ook nog even wezen kijken.

besturen­cur­sus

In Heiloo was de kerk­besturen­cur­sus en sloten vijf cursisten de cursus af met het cer­ti­fi­caat. Dat is alleen weg­ge­legd voor wie ook een eind­op­dracht maken, daar zit dus wat huis­werk aan vast. Ook volgend seizoen zal die cursus weer van start gaan. Al vijf jaar oogst het pro­gram­ma veel waar­de­ring en daardoor is er goede mond-op-mond-reclame. Aan de cursus kunnen niet alleen mensen die al in een pa­ro­chie- of PCI-bestuur zit­ting hebben deel­ne­men, maar ook anderen die zich willen oriënteren op bestur­lijk werk voor de kerk als vrij­wil­li­ger.

Hoe breng je mensen samen?

Oud-cursisten - be­stuurs­le­den van pa­ro­chies en PCI's - waren deze dag even­eens uit­ge­no­digd voor enkele work­shops, waar­van ik er een heb ver­zorgd. In die work­shop zijn we in gesprek gegaan over de vraag: wat komt er in een pa­ro­chie­bestuur aan de orde en wat zou er aan de orde moeten komen en hoe ga je met die thema's om. Daarbij stond de opdracht centraal om van de pa­ro­chies van een samen­wer­kings­ver­band meer één ge­meen­schap te maken en het "tegen­over" te over­win­nen, dat name­lijk ieder vecht voor zijn eigen zaakje en het geheel vergeten dreigt te wor­den. Hoe breng je mensen samen?

Duide­lijk was dat pa­ro­chies daar­mee nog niet evenver gevor­derd zijn. Maar som­mi­gen or­ga­ni­se­ren al wel veel gemeen­schap­pe­lijke ac­ti­vi­teiten voor alle pa­ro­chies van het samen­wer­kings­ver­band (of alle kerken van de gefuseerde pa­ro­chie), zoals regio-vie­rin­gen, ge­za­men­lijk vormsel, eerste communie, jon­ge­ren­werk, uit­wis­se­ling van koren, de vie­rin­gen een maand in de ene kerk en een maand in een andere, één pa­ro­chie­blad, lezingen-cycli voor de hele regio enz.

Eucha­ris­tie

We be­gon­nen de dag met een Eucha­ris­tie­vie­ring met de lezingen van de dag. In de homilie hebben we stil gestaan bij de oproep van Jezus om niet te veel bezorgd te zijn over allerlei mate­rië­le zaken. Vertrouwen in de Voor­zienig­heid. In de eerste lezing was Paulus aan het woord die in de tweede brief aan de Korinten het nodige schrijft over wat hij allemaal tot stand heeft gebracht. En inder­daad: paulus was een man van grote capaci­teiten. Maar hij is ook de man van de genade: hij ziet hoe be­lang­rijk het is zich te rea­li­se­ren dat alles wat hij tot stand brengt gegeven is, genade is. Daarom roemt hij liefst op zijn zwak­he­den en is hij blij dat de Heer hem een angel in zijn vlees gestoken heeft (wat was dat? moge­lijk een beko­ring waar­mee hij te strij­den had), zodat hij zich bewust blijft van zijn eigen on­ver­mo­gen en van de kracht van Gods genade.

Terug