Arsacal
button
button
button


Bavodag voor vormelingen en kerkbesturencursus dag

nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 juni 2019
vormelingen tijdens een workshop op de Bavodag
vormelingen tijdens een workshop op de Bavodag
Bavodag voor vormelingen en kerkbesturencursus dag

Zaterdag 22 juni was in Heiloo kerk­besturen­cursus en een dag voor kerk­bestuursleden en leden van PCI-besturen die oud-cursisten zijn. Diezelfde dag was in de kathedraal van Sint Bavo de vormelingendag.

Vormelingendag

Het is vaak gelukkig dat we in ons bisdom met twee bis­schop­pen zijn. Deze ochtend heeft mgr. Punt de vormelingendag in de kathedraal geopend, waar zo'n 340 vormelingen bij aanwezig waren voor een inspirerend, afwisselend pro­gram­ma. Later op de dag ben ik ook nog even wezen kijken.

besturen­cursus

In Heiloo was de kerk­besturen­cursus en sloten vijf cursisten de cursus af met het certificaat. Dat is alleen weggelegd voor wie ook een eindopdracht maken, daar zit dus wat huiswerk aan vast. Ook volgend seizoen zal die cursus weer van start gaan. Al vijf jaar oogst het pro­gram­ma veel waardering en daardoor is er goede mond-op-mond-reclame. Aan de cursus kunnen niet alleen mensen die al in een parochie- of PCI-bestuur zitting hebben deelnemen, maar ook anderen die zich willen oriënteren op besturlijk werk voor de kerk als vrij­wil­lig­er.

Hoe breng je mensen samen?

Oud-cursisten - bestuursleden van parochies en PCI's - waren deze dag eveneens uitgenodigd voor enkele workshops, waarvan ik er een heb verzorgd. In die workshop zijn we in gesprek gegaan over de vraag: wat komt er in een parochie­bestuur aan de orde en wat zou er aan de orde moeten komen en hoe ga je met die thema's om. Daarbij stond de opdracht centraal om van de parochies van een samen­wer­kings­ver­band meer één gemeen­schap te maken en het "tegenover" te over­win­nen, dat namelijk ieder vecht voor zijn eigen zaakje en het geheel vergeten dreigt te worden. Hoe breng je mensen samen?

Duidelijk was dat parochies daarmee nog niet evenver gevorderd zijn. Maar sommigen organiseren al wel veel gemeen­schap­pe­lijke ac­ti­vi­teiten voor alle parochies van het samen­wer­kings­ver­band (of alle kerken van de gefuseerde parochie), zoals regio-vieringen, gezamenlijk vormsel, eerste communie, jon­ge­ren­werk, uitwisseling van koren, de vieringen een maand in de ene kerk en een maand in een andere, één parochieblad, lezingen-cycli voor de hele regio enz.

Eucha­ris­tie

We begonnen de dag met een Eucha­ris­tie­vie­ring met de lezingen van de dag. In de homilie hebben we stil gestaan bij de oproep van Jezus om niet te veel bezorgd te zijn over allerlei materiële zaken. Vertrouwen in de Voorzienigheid. In de eerste lezing was Paulus aan het woord die in de tweede brief aan de Korinten het nodige schrijft over wat hij allemaal tot stand heeft gebracht. En inderdaad: paulus was een man van grote capaciteiten. Maar hij is ook de man van de genade: hij ziet hoe belangrijk het is zich te realiseren dat alles wat hij tot stand brengt gegeven is, genade is. Daarom roemt hij liefst op zijn zwakheden en is hij blij dat de Heer hem een angel in zijn vlees gestoken heeft (wat was dat? mogelijk een bekoring waarmee hij te strijden had), zodat hij zich bewust blijft van zijn eigen onvermogen en van de kracht van Gods genade.

Terug