Arsacal
button
button
button
button


Respect.... ook voor onze visie

Over de lessen seksuele diversiteit

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 oktober 2012 - 328 woorden
Respect.... ook voor onze visie

Iedere mens is van unieke waarde, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Ieder mens is nodig, gewild, bedoeld door een Schepper die hem (haar) liefheeft. Ieder mens is dus een unieke bijdrage aan deze wereld, dat geloven en belij­den chris­te­nen, katho­lie­ken; en niemand mag dus wor­den gedis­cri­mi­neerd. Betekent dit dat we geen over­tui­ging mogen hebben over Gods bedoeling met seksua­li­teit?

Soms begint dat er wel tame­lijk op te lijken. Er is bij­voor­beeld veel weerstand tegen de rooms-katho­lie­ke visie op dit punt (Of kan ik eigen­lijk zeggen: er is veel weerstand tegen de tra­di­tio­nele oude waar­den van onze eigen samen­le­ving?).

De staats­secre­taris heeft onlangs om dis­cri­mi­na­tie tegen te gaan verplichte lessen seksuele diver­si­teit geïn­tro­du­ceerd in de boven­bouw van de basis­school en de onder­bouw van het middel­baar onder­wijs. Moet dat echt op die leef­tijd? Is dit de enig gang­ba­re vorm van dis­cri­mi­na­tie? Helpen zulke lessen echt of roepen zij juist op wat ze willen tegen­gaan?.

En wat wordt de bood­schap die uit­ge­dragen gaat wor­den? Wordt het: “Iedere mens verdient respect, wie hij of zij ook is, een homo, trans­gen­der of lesbo is MENS en dient als zodanig te wor­den ge­res­pec­teerd, ook al ben je het mis­schien niet eens met de keuzes die deze persoon heeft gemaakt?” Daar ben ik het mee eens. Het is ook nog eens zo dat de Heer heeft geleerd dat we niet mogen oor­de­len, omdat wij niet gaan over het hart van een mens en omdat wij mensen niet gaan over schuld.

Maar als de bood­schap wordt: “Alle seksua­li­teit is even goed, zolang de partners er maar mee instemmen; je dis­cri­mi­neert als je on­der­scheid maakt tussen seks buiten en binnen het huwe­lijk (van man en vrouw)”, dan wordt de dis­cri­mi­na­tie met dis­cri­mi­na­tie bestre­den.

Ik hoop het niet, maar het advies (van de web­si­te www.katho­liek­ge­zin.nl) aan ouders om na te gaan wat de ori­ën­ta­tie wordt van de school van hun kin­de­ren, vind ik zo gek nog niet.

Terug