Arsacal
button
button
button
button


Nationale bedevaart Martelaren van Gorcum feestelijk verlopen

Heiligdom vernieuwt zich...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2019 - 666 woorden
altaarruimte met reliekschrijn en - rechts - 12e statie
altaarruimte met reliekschrijn en - rechts - 12e statie
de reliekschrijn (achtergrond: kardinaal Simonis)
de reliekschrijn (achtergrond: kardinaal Simonis)
H. Leonardus van Veghel, Eucharistische martelaar van Gorcum
H. Leonardus van Veghel, Eucharistische martelaar van Gorcum

De grote bede­vaarts­kerk in Brielle was weer meer dan gevuld voor de fees­te­lij­ke Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring ter ere van de Mar­te­la­ren van Gorcum, met bis­schop Van den Hende van Rotter­dam. De gerestaureerde kruis­weg werd in gebruik geno­men en voorin de kerk schitterde de even­eens in oude glorie her­stelde reliekschrijn.

Ver­bon­den­heid met bisdom Haar­lem...

De vere­ring van de mar­te­la­ren van Gorcum maakt in het bij­zon­der deel uit van het oude, onge­deelde bisdom Haar­lem. Zie hierover bijv. het artikel over mgr. Petrus Wilmer, bis­schop van Haar­lem dat verhaalt over de stich­ting van het hei­lig­dom in Brielle, in het Nieuw Neder­landsch Biogra­fisch Woor­den­boek, deel 2, kol 1544-1546 (ook op in­ter­net te raadplegen: re­fe­ren­tie onderaan dit artikel)

Vanouds rustte een be­lang­rijk deel van de relieken van de mar­te­la­ren in de huis­ka­pel van de Haar­lemse bis­schop. Dat deel is bij de ope­ning van het semi­na­rie in 2005 over­ge­bracht naar De Tilten­berg. Een ander, derde deel is in Brussel achter­ge­ble­ven, waarheen de relieken tij­dens de woelingen van de re­for­ma­tie in vei­lig­heid waren gebracht. Ver­schil­lende pa­ro­chies in ons bisdom zijn naar deze mar­te­la­ren genoemd.

Lande­lijke ver­bon­den­heid

Maar ook andere delen van het land kennen een speciale ver­bon­den­heid met het hei­lig­dom in Brielle, dat is opgericht op de plaats waar 19 mar­te­la­ren op 9 juli 1572 hun leven gaven voor hun katho­lie­ke geloof, met name omwille van hun geloof in de heilige Eucha­ris­tie en hun ver­bon­den­heid met de paus. De negen­tien mar­te­la­ren kwamen name­lijk oor­spron­ke­lijk uit plaatsen verspreid over een groot deel van het land, met name Brabant (Heeze, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Veghel...) en Limburg (Weert), naast bij­voor­beeld Monster en Heinenoord. En na­tuur­lijk is katho­liek Gorcum bij­zon­der verbon­den met deze mar­te­la­ren omdat een groot deel uit het klooster in die ge­meen­te kwam. Niet voor niets kwam het koor "ïntermezzo" dat de li­tur­gische zang fees­te­lijk ver­zorgde dit jaar uit Gorkum (Gorinchem).

Trouwens, nog een band met ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: het Mar­te­la­ren van Gorcum-lied dat werd gezongen was van "onze" Ko Schuurmans en komt uit de pa­ro­chie van de HH. Mar­te­la­ren van Gorcum in Koog aan de Zaan.

Mooie, ingetogen vie­ring...

Ik was dus blij aanwe­zig te kunnen zijn bij deze jaar­lijkse vie­ring. Ook mgr. Adrianus van Luyn sdb en kar­di­naal Adrianus Simonis, beide emeriti van Rotter­dam, waren aanwe­zig, evenals een 25tal pries­ters, ver­schil­lende diakens, rid­ders van Malta en het heilig Graf en vele andere gelo­vi­gen. De Rotter­damse bis­schop, mgr. Johannes van den Hende, preekte naar aan­lei­ding van het evan­ge­lie van deze feest­dag, waarin Jezus zijn leer­lin­gen wijst op de ko­men­de ver­vol­gingen: "Neemt u in acht voor de mensen". Dit moet ons brengen tot onder­schei­dings­ver­mo­gen en een dui­de­lijk staan voor ons geloof, maar niet tot verschan­sing en afzon­dering. In ver­band met het Jaar van de Roeping dat in het bisdom Rotter­dam wordt gevierd, nodigde de bis­schop uit om open te staan voor roe­ping van Godswege, bij ons zelf en bij anderen.

Gerestaureerd!

De reliekschrijn die mid­den voor het altaar staat, trok dit jaar extra aan­dacht omdat die bij de Fa. Van Oyen in Kevelaer prach­tig was opgeknapt en er weer als nieuw bijstond. Met de fraaie bloem­ver­sie­ring maakte de schrijn de kerk bij­zon­der fees­te­lijk.

Aan het einde van de Eucha­ris­tie zegende bis­schop Van den Hende de twaalfde statie van de kruis­weg die zich in de ommegang achter de bede­vaarts­kerk bevindt. De volle­dige kruis­weg is name­lijk in het afgelopen jaar gerestaureerd en werd op deze dag weer in gebruik geno­men. Bis­schop­pen en pries­ters trokken langs de staties die door de Rotter­damse bis­schop wer­den gezegend en bewierookt.

Het hei­lig­dom ziet er nu fraaier uit dan - waar­schijn­lijk - in de afgelopen vijf­tig jaar. In de zomermaan­den is deze bede­vaart­plaats iedere mid­dag geopend (13-17 ur) en het is dus beslist aan­be­vo­len om er eens een kijkje te gaan nemen!

Cultuurblog­ger Marianne Visser Van Klaar­wa­ter schreef een mooi ver­slag van deze dag: 

https://www.cultuurblog­ger.nl/2019/07/11/bede­vaarts­oord-brielle/  

Re­fe­ren­tie KNAW:

http://resources.huygens.knaw.nl/retro­boeken/nnbw/#page=777&accessor=toc&source=2&accessor_href=http%3A%2F%2Fresources.huygens.knaw.nl%2Fretro­boeken%2Fnnbw%2Ftoc%2Findex_html%3Fpage%3D0%26source%3D1%26id%3Dtoc


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug