Arsacal
button
button
button
button


Een bewuste stap...

Vormsel in Almere

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 juli 2019 - 265 woorden
met de vormelingen
met de vormelingen
Een bewuste stap...
De stoelen van de vormelingen en hun familie waren mooi versierd
De stoelen van de vormelingen en hun familie waren mooi versierd

De laatste vormsel­vie­ring voor de zomer­pe­rio­de was zater­dag­avond 6 juli in Almere, nog in het "oude", gedeelde kerk­ge­bouw, terwijl elders in Almere druk wordt gebouwd aan de kerk voor de toe­komst. De zeven­tien vor­me­lin­gen sloten een traject van drie jaar af en hebben de stap van het vormsel op hun geloofsweg heel bewust gezet.

De vor­me­lin­gen zijn dus al een jaar of vijf­tien, zes­tien als ze in Almere het Vormsel ont­van­gen. Over iedere vor­me­ling werd een ge­tui­ge­nis afgelegd die ging over hun groei in het geloof. Gast­ou­ders had­den de jon­ge­ren ont­van­gen en begeleid en na­tuur­lijk was ook pastoor Sandor Koppers nauw betrokken. Tijdens de vie­ring zong het jon­ge­ren­koor Luminoso inhoud­volle lie­de­ren en de Misgezangen. Eén van de acolieten in de Eucha­ris­tie­vie­ring gaat eind au­gus­tus met The Mis­sio­na­ry School beginnen. We wensen hem en alle vor­me­lin­gen Gods bij­zon­dere zegen toe. Dat de heilige Geest hen altijd mag blijven verlichten en openen voor Gods aanwe­zig­heid!

De vor­me­lin­gen - op één na - had­den toestem­ming gegeven voor publi­ca­tie van een groeps­foto. Die vindt U hiernaast, maar er was dus nog één vor­me­ling meer.

De nieuwe kerk die elders in Almere op dit moment wordt gebouwd, moet volgend jaar mei klaar zijn. Op dit moment, zo ver­telde de pastoor, wor­den de fun­da­men­ten gelegd. Niet onbe­lang­rijk na­tuur­lijk! Want het is met bijna alles zo - niet alleen als het over een gebouw gaat - dat het begint met een goed fun­dament! Dan kun je ver­der bouwen!

We hopen van harte en bid­den dat het bouw­pro­ces en de overgang naar de nieuwe kerk voorspoe­dig mag verlopen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug