Arsacal
button
button
button


Erkenning en waardering....

Missiezondag in de Sint Pancratiuskerk te Castricum

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 21 oktober 2012
de vice-voorzitter, mw. Clarien A.M. Slot-Abeling opent de ontmoeting, rechts pastoor Kaleab
de vice-voorzitter, mw. Clarien A.M. Slot-Abeling opent de ontmoeting, rechts pastoor Kaleab

Deze zon­dag, 21 okto­ber, heb ik de pa­ro­chie van de Goede Herder met de Sint Pancratius­kerk in Castricum bezocht. Na de heilige Eucha­ris­tie­vie­ring, opge­luis­terd door het uitstekend dames- en heren­koor van de pa­ro­chie, was er een ont­moe­ting voor de pa­ro­chi­anen met de gelegen­heid om vragen te stellen en in gesprek te gaan.

Er kwamen vele vragen variërend van het seksueel mis­bruik, de communie onder twee gedaanten, hoe betrekken we jon­ge­ren bij de kerk, waarom is er zo'n afstand tussen de pa­ro­chi­anen en de hiërarchie, waarom wordt de bete­ke­nis van hemelse bood­schappen niet meer onder de aandacht gebracht, het celibaat enzovoorts. Allemaal vragen waaruit de grote betrokken­heid bij de kerk van de aanwezige pa­ro­chi­anen bleek.

Ik heb ge­pro­beerd zo goed mogelijk te ant­woorden, al weet ik na­tuur­lijk ook niet op alles raad. De pa­ro­chie heeft een pastoor die uit Ethiopië afkomstig is en daaruit zijn allerlei leuke contacten gegroeid met Ethiopië: de MOV-groep van de pa­ro­chie was net in Ethiopië en over twee weken gaat de voetbalclub DEM waar de pastoor een ethousiast lid van is. Hieronder de homilie die ik bij deze gelegen­heid heb gehouden.

Homilie 29e zon­dag door het jaar

Ieder mens krijgt graag waardering en iedereen wil wel een plaatsje onder de zon.

Als je een goede plaats krijgt toegewezen, als je een hogere rang of be­vor­de­ring krijgt, als je erop vooruitgaat in salaris, dan is misschien vaak nog wel het be­lang­rijk­ste: dat mensen je zien staan, dat er waardering uit spreekt voor wie je bent en wat je doet, dat je erkenning vindt.

Daarom wordt een koninklijke of ker­ke­lijke on­der­schei­ding ook vaak zeer op prijs gesteld: het is een teken, een gebaar van erkenning en waardering.

We vieren vandaag missie­zon­dag en ik denk dat de mensen in de landen van de zo­ge­naamde derde wereld ook een stukje erkenning, waardering en ver­bon­den­heid ervaren als ze horen en zien dat hun rijkere medemensen, hun geloofsgenoten in de westerse wereld, een bijdrage geven, hen steunen met projecten waardoor zij zich kunnen ontwikkelen, een oplei­ding kunnen volgen, een kans krijgen op een betere toekomst.

In sep­tem­ber was ik op de cursus voor de nieuwe bis­schop­pen en daar kwam een Bra­zi­li­aanse bis­schop naar me toe om me te zeggen: Ik heb zoveel aan Neder­land te danken: ik ben door een Neder­landse mis­sio­na­ris gedoopt, heb bij een Neder­landse pastoor mijn eerste communie gedaan, ik kreeg les op het seminarie van een Neder­lander en ik ben door een Neder­landse bis­schop gewijd.

En ooit kwam ik een Afrikaanse priester tegen die me vertelde dat hij in zijn gebeden altijd nog dacht aan een Neder­landse familie die zijn studie had betaald.

Het was dui­de­lijk bij die twee personen, die priester en die bis­schop, dat zij die hulp vanuit Neder­land als een teken van liefde, van zorg en waardering hadden ervaren.

Zo zal het hier in Castricum ook gaan: later zullen mensen vertellen: pastoor Kaleab, een Ethiopische priester, heeft mij gedoopt, bij hem heb ik mijn eerste communie gedaan, of: hij heeft mijn man begraven.

Zij zullen dat zeggen met dank­baar­heid en waardering voor de pastoor die aan hen dit teken van liefde had gegeven.

En dat is nu weer een van de mooie dingen van onze universele Kerk: we zij niet een Kerk van Castricum, van Noord-Holland of van Neder­land, maar een Kerk van de hele, wijde wereld, een universele Kerk.

Wij zijn in de Kerk verbonden met mensen over de hele wereld, rijk en arm, wit, geel of bruin, uit een oude cultuur of een land in ont­wik­ke­ling, dat maakt niet uit: we zijn broeders en zusters van elkaar en dat drukken we heel bij­zon­der uit door onze bijdrage op een dag als vandaag, op missie­zon­dag.

Ook de apostelen hielden van waardering, van erkenning en een mooie positie.

Één kant van de medaille is daarvan dat het goed is wanneer wij die waardering aan anderen laten blijken, als we iemand bevestigen in het goede en mooie wat die doet. Dat doet onszelf ook goed.

We krijgen allemaal weleens graag een aai over onze bol en het hoort bij de naasten­liefde dat we onze waardering voor anderen uiten.

Maar we kunnen aan de andere kant ook te zeer haken naar bevesti­ging, streven naar waardering en naar een hoge positie.

Als iemand heel erg ambitieus is, kan dat er mee te maken hebben dat die persoon zich eigen­lijk ten diepste niet zo aanvaard en bevestigd voelt, dat hij of zij zich eigen­lijk niet goed genoeg voelt en daarom per se iets moet bereiken om maar goed gevonden te worden.

Dan staat de positie na­tuur­lijk ook wel heel erg in het teken van zelf iets te betekenen, iets te zijn.

Maar je bent goed zoals je bent, en je bent al helemaal goed als je probeert te dienen, iets probeert te betekenen voor andere mensen en uit­ein­de­lijk: als je probeert om te leven met een hart vol liefde voor God en je naaste.

Je hoeft geen uitzon­der­lijke pres­ta­ties te verrichten, geen hoge positie te bekleden, je bent het beste als je gewoon liefdevol jezelf probeert te zijn.

In het evan­ge­lie van vandaag proberen twee apostelen bij Jezus de beste plaatsen voor zichzelf te regelen.

En de andere apostelen zijn geen haar beter, want die worden kwaad als zij merken dat die twee dit hadden gevraagd.

Het ant­woord van Jezus komt eigen­lijk beide keren op hetzelfde neer: God heeft je geroepen om je te geven, je zult zelfs heel wat kruisen moeten dragen.

God heeft je geroepen om te dienen, er dus voor anderen te zijn en welke positie je ook bekleed, wat ook je plaats in Kerk of samen­le­ving is, vergeet nooit dat je je plaats gekregen hebt, niet om jezelf te ver­heer­lij­ken of er zelf voor­deel van te hebben, maar om te dienen, om je leven te geven.

Een tamelijk jong echtpaar met twee kleine kinderen kwam voor moei­lijke vragen te staan omdat één van de jonge kinderen - ik weet niet wat voor ziekte het was - vaak benauwd en daardoor angstig was.

Ik weet niet meer alle details, maar de con­clu­sie was toch dat het be­lang­rijk zou zijn als één van de ouders thuis zou blijven.

Beide ouders hadden een goede baan, beiden hadden veel plezier in hun werk, beiden zagen ze er tegen op om de hele dag thuis te zijn, minder geld te hebben, hun sociale contacten te missen.

Maar ze wisten allebei ten diepste dat hun leven als dienst was bedoeld en dat deze situatie van hen vroeg om dit ingrijpend besluite te nemen; en ze hebben met liefde die moei­lijke keuze gemaakt en het is gelukkig heel goed gegaan.

Je leven is er uit­ein­de­lijk niet om je eigen ambitie te bevredigen, maar om te dienen, God en de naaste. En dat blijft altijd heel be­lang­rijk.

Als we ons dit rea­li­se­ren, zullen we ook de kracht ontvangen om bepaalde offers te brengen, de offers die nodig zijn om onze taken in dit leven in trouw en op dienst­ba­re wijze te kunnen vervullen.

AMEN

Terug