Arsacal
button
button
button
button


Een Ignatiaans trekje bij Benedictijnen

Op retraite in Flavigny sur Ozerain

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 juli 2019 - 650 woorden
blik op de abdij aan de parkzijde
blik op de abdij aan de parkzijde
uitzicht vanuit het park
uitzicht vanuit het park
De reliekenkapel
De reliekenkapel

De afgelopen week was ik op retraite in de abdij Saint Joseph de Clairval in Flavigny sur Ozerain (Frank­rijk). Het doet goed in de stilte te zijn, terug te zien en vooruit te kijken. Flavigny is daarvoor een bij­zon­dere plaats: daar zijn Bene­dic­tijnen die de gees­te­lij­ke oefe­ningen van de H. Ignatius geven, volgens een aan­ge­past pro­gram­ma.

De peridode kwam voor mij heel goed uit. Helaas kon ik dit keer niet deel­ne­men aan de retraite die voor pries­ters, diakens en cate­chisten in Thorn was geor­ga­ni­seerd, omdat die samenviel met de pries­ter­va­kan­tie.

Eigen cha­risma

De abdij gaat terug op het ini­tia­tief van een weduw­naar die zelf Bene­dic­tijn gewor­den, de in­spi­ra­tie kreeg om zoveel moge­lijk mensen kennis te laten maken met de Gees­te­lij­ke Oefe­ningen van de heilige Stichter van de Sociëteit van Jezus, de Jezuïeten. In een vijf­daag­se retraite wordt de lijn van deze gees­te­lij­ke oefe­ningen gevolgd. De stichter is intussen overle­den, maar een zoon van hem maakt deel uit van de commu­ni­teit, terwijl een andere zoon is ingetre­den bij de Carmelieten. Ook met die spiri­tua­li­teit heeft de abdij een verbin­ding, die zich uit in de moge­lijk­heid er het scapulier te ont­van­gen. De abdij geeft doorlopend retraites, ik telde er wel zo'n 26 in de Franse taal op jaarbasis, op ver­schil­lende plaatsen, maar daar­naast zijn er ook Engels­ta­lige retraites. Op de web­si­te van de abdij www.clairval.com is daarover meer in­for­ma­tie te vin­den. Het is dus een Bendedic­tijner­ab­dij met een heel eigen cha­risma.

Retraitanten

Er waren ruim twin­tig retraitanten die de inlei­dingen volg­den, daar­naast waren er enkele die een retraite-tijd deden met per­soon­lijke be­ge­lei­ding. De retraite in de abdij is alleen toe­gan­ke­lijk voor mannen, in ver­band met het feit dat het om een con­tem­pla­tief mannen­kloos­ter gaat. Op­val­lend was het groot aantal jon­ge­ren dat de retraite volgde. Acht van de deel­ne­mers waren zelker bene­den de der­tig, waar­van de helft eer­der rond de twin­tig. Onder de andere deel­ne­mers mensen uit het be­drijfs­le­ven, ook zaken­mensen, weinig ouderen. Ik vond het een mooie erva­ring te zien dat mannen met een gezin en een druk zakenleven toch de tijd geven om deze dagen in stilte voor de Heer door te brengen.

Pro­gram­ma

De inlei­dingen wer­den gegeven door twee paters van de abdij, daarna was er vrijwel steeds een (tame­lijk korte) medi­ta­tie­tijd. Het pro­gram­ma bood veel structuur, wat zeker voor jon­gere mensen die zo'n retaite week nog niet zo vaak hebben gedaan, een hulp kan zijn. Wandelend door het park van de abdij baden we ge­za­men­lijk het rozen­hoedje.

Solesmes

De abdij zelf ademt dui­de­lijk de geest van Solesmes, welke abdij inder­daad bij de opzet van dit klooster betrokken is geweest. Li­tur­gie en officie zijn in het Latijn, de Mis volgens de gewone vorm van de Romeinse ritus. Er is geen con­ce­le­bra­tie, de pries­ters celebreren zelf met assis­tentie van een broe­der. Dat heb ik ook gedaan maar de laatste twee dagen werd ik uit­ge­no­digd de convents­mis te celebreren.

De maal­tijd gebruikten we in de refter met de monniken samen, waarbij aan tafel werd voor­ge­le­zen zoals in een abdij gebruike­lijk is. Het was mooi een goede ge­meen­schap van zo'n vijf­tig monniken te zien, waar­on­der ook veel jon­ge­ren.

Ont­moe­ting met de monniken

Na de retraite had ik nog een ont­moe­ting met de monniken op verzoek van de tij­de­lijk overste (de ge­meen­schap staat voor de verkie­zing van een nieuwe abt). Ik heb hen op verzoek ver­teld over de ont­wik­ke­lingen in de kerk in Neder­land en over ons eigen bisdom, met aan de ene kant de seculari­sa­tie van onze maat­schap­pij en aan de andere kant mi­gran­ten­ge­meen­schappen, plaatsen waar mooie nieuwe ini­tia­tie­ven wor­den geno­men, ook groei en bloei is waar te nemen en waar een mooi tiener­kamp is, waar ik helaas niet bij kon zijn, doordat het samenviel met pries­ter­va­kan­tie en retraite. Maar kar­di­naal Eijk is naar ons tiener­kamp in Heiloo geko­men om daar de H. Mis te vieren en een inlei­ding te hou­den, die door de tieners goed werd ge­waar­deerd.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug