Arsacal
button
button
button
button


Jongerenwerkers uit bisdom Milaan op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 8 augustus 2019 - 206 woorden

Donder­dag 8 au­gus­tus was een groepje jon­ge­ren op bezoek uit het bisdom Milaan. Samen met hun pries­ter waren ze op bezoek i n Neder­land. Zij zetten zich in voor het jon­ge­ren­werk in hun pa­ro­chie en op school.

Het bisdom Milaan kent een kost­ba­re traditie: in vrijwel iedere pa­ro­chie is er een "oratorium" waar de kin­de­ren en jon­ge­ren welkom zijn na school voor sport en spel, huis­werk, catechese en gebed. In de zomer zijn er kampen en uitstapjes, bede­vaarten, altijd ook met een gods­diens­tig karakter. Het geheel staat ge­woon­lijk onder lei­ding van de kape­laan van de pa­ro­chie en de kin­de­ren en jon­ge­ren vormen met elkaar echt een ge­meen­schap. Het oratorium is een vaste structuur en voor vele kin­de­ren en jon­ge­ren een thuisbasis.

De jon­ge­ren die op bezoek waren zijn lei­ders in dit oratorium, één is er vol­tijds jon­ge­ren­wer­ker en één is leraar aan de basis­school.

Kape­laan Johannes van Voorst heeft een en ander ver­teld over - met name - het jon­ge­ren­werk en het werk met ge­zin­nen in de pa­ro­chies van de stad Haar­lem, ik heb vooral iets ver­teld over de ont­wik­ke­lingen in de kerk in Neder­land en het feno­meen van seculari­sa­tie.

Na afloop van het gesprek end e inlei­ding bezochten de jogneren de ka­the­draal.

Terug