Arsacal
button
button
button
button


Een kaarsje bij Maria....

Maria Tenhemelopneming in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: donderdag, 15 augustus 2019 - 577 woorden
Tenhemelopneming, katedraal Carcassonne
Tenhemelopneming, katedraal Carcassonne
Het ontslapen van Maria
Het ontslapen van Maria
Onder uw bescherming.... (Perouges)
Onder uw bescherming.... (Perouges)

In de lan­den om ons heen is het een vrije dag, een feest­dag, en terecht: de Ten­hemel­op­ne­ming van Maria is een prach­tig feest. Maria is ons lijntje naar de hemel. Op dit hoog­feest was ik in de ka­the­draal.

Homilie

Een kaarsje

Overal ter wereld eren mensen Maria.
Als U mis­schien tij­dens Uw vakantie
of an­ders­zins
een kerk bent binnen gelopen,
zult U vrijwel altijd zien
dat er kaarsen bran­den voor Maria.
Zelfs mensen die aan­ge­ven
dat ze het geloof verloren zijn,
of niet gelovig zijn opgevoed,
lopen toch af en toe een kerk binnen
om er een kaarsje op te steken.
Danny de Munck bij­voor­beeld
ver­telde dat laatst eens
in een inter­view.

Als ik in de kapel van een bede­vaarts­oord kom,
bij­voor­beeld in Heiloo of Kevelaer,
en ik zie al die kaarsjes daar bran­den,
dan denk ik vaak:
hoeveel intenties, noden, zorgen en vragen
zitten achter al die vlammetjes
die hier in de stilte voor Maria bran­den?

Geen gebeente...

In die kerken die U op vakantie kunt bezoeken,
vindt U vaak het gebeente, de relieken
van deze of gene heilige,
som­mi­ge zijn wel een beetje betwist­baar,
maar ze zijn er toch...;
maar nergens vindt U relieken
van de maagd Maria.
Wel kle­ding of iets uit haar huisje,
maar nooit haar gebeente,
want dat is niet onder ons.

Maria: eerste gelo­vi­ge


We vieren op deze dag
de Ten­hemel­op­ne­ming van Maria
en dit wil zeggen
dat zij als eerste van de schep­ping
met ziel en een verheer­lijkt lichaam
de hemel is binnen gegaan.
We vieren dat in Maria al voltooid is,
wat wij ooit aan het einde der tij­den,
bij de ver­rij­ze­nis van het lichaam,
hopen te zullen krijgen.

Zij is Hem gevolgd...

Zeker, het hoe en het wat
is voor ons mensen
niet zo ge­mak­ke­lijk te begrijpen.
Het gaat over de eeuwig­heid.
Hoe kunnen we ons dat voor­stel­len?
Het blijft een geloofs­mys­te­rie,
dat al onze ver­wach­tingen en gedachten
te boven zal gaan;
maar dit feest van vandaag
dat al zoveel eeuwen wordt gevierd,
geeft in ieder geval aan
dat Maria een schepsel is van God
dat op unieke wijze deelt
in het leven en de zen­ding van Jezus haar Zoon,
die zij als Moeder ont­van­gen en gedragen heeft.
Jezus die verrezen is,
aan de apos­te­len ver­sche­nen is,
is in Zijn lichaam
voor de ogen van de leer­lin­gen
naar de hemel terug gegaan,
Maria,
die zozeer met haar Zoon verbon­den was en is,
heeft Hem daarin mogen volgen.

Gees­te­lijk deelde zij in Zijn lot

Het feest van vandaag laat ons dus
aan de ene kant zien
hoe onze eigen toe­komst zal zijn
en aan de andere kant
laat het zien
dat Maria op een bij­zon­dere wijze
deelt in het leven en het lot van haar Zoon.
Gees­te­lijk leed zij mee
onder het kruis,
gees­te­lijk heeft een zwaard
haar ziel doorboord,
zoals Simeon ooit in de tempel
aan haar had voorspeld,
gees­te­lijk bleef zij verbon­den
met de zen­ding van haar Zoon
om ons te verlossen
en zij mocht op bij­zon­dere wijze delen
in de ver­rij­ze­nis en hemel­vaart van haar Zoon
door haar opne­ming ten hemel.

Dit feest laat ons dus zien
wat voor speciale plaats Maria in mag nemen.
Zij is helemaal van ons,
een schepsel, een vrouw
en tege­lijk was zij
door haar jawoord en vol­ko­men toe­wij­ding
helemaal de bruid van God.

Ons lijntje naar de hemel

We kunnen dus vandaag terecht zeggen:
Maria is ons lijntje naar de hemel.
Kijk naar haar
en besef
wat voor mooie plannen
God ook met U heeft;
kijk naar haar
en U weet:
er is een Moeder in de hemel
die voor ons bidt en voor ons zorgt;
bidt tot haar
en U mag weten en ver­trouwen
dat zij U niet vergeet.

Terug