Arsacal
button
button
button
button


In gesprek met de seminaristen

‘scrutinium’ in Nieuwe Niedorp

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 augustus 2019 - 398 woorden

Vrij­dag 23 au­gus­tus heb ik het zoge­noemde ‘scrutinium’ gehou­den in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Nieuwe Niedorp: gesprekken met de pries­ter­stu­denten over hun weg naar het pries­ter­schap.

Pas­to­rale jaar

Het dio­ce­saan missio­nair semi­na­rie in Nieuw Niedorp bestaat al meer dan 25 jaar. Se­mi­na­risten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen berei­den zich daar voor om pries­ter te wor­den in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Zijn zijn afkoms­tig uit veel ver­schil­lende lan­den, waar­on­der Neder­land!

In sep­tem­ber beginnen drie van hen aan het pas­to­rale jaar ter voor­be­rei­ding op de diaken- en pries­ter­wij­ding; zij stu­de­ren samen met de andere dio­ce­sane se­mi­na­risten in Heiloo aan het groot­semi­narie. Ook daar zijn enkele kan­di­da­ten bezig met de afron­ding van hun studie en pas­to­rale jaar.

Eerlijk­heid

Nog niet alle se­mi­na­risten waren terug van vakantie. Om ver­schil­lende redenen ontbraken er nog een paar. Het studie­jaar begint dan ook pas half sep­tem­ber. De se­mi­na­risten die er nog niet waren komen later aan de beurt voor het gesprek. De gehele vrij­dag was aan dit bezoek gewijd, met iedere semianrist heb ik ongeveer een half uur kunnen spreken en dat was een mooie erva­ring: de Heer heeft deze jonge mensen langs allerlei wegen naar deze roe­ping en naar het semi­na­rie geleid.

Om deze roe­ping te kunnen volgen is niet perfectie vereist, fun­da­men­teel is eer­lijk­heid en open­heid. Alleen met die beide deug­den kan iemand zich goed voor­be­rei­den om pries­ter te wor­den. Dat was ook wat me aller­eerst in de verhalen van de se­mi­na­risten trof, naast na­tuur­lijk het feit dat Gods lei­ding en vaak won­der­lijke Voor­zienig­heid in hun verhalen bijna aan­geraakt kon wor­den.

Gelukkige pries­ters

Eén van de se­mi­na­risten ver­telde dat het voor hem een grote steun was te zien dat de pries­ters gelukkig zijn - de pries­ters die uit het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie zijn voort­ge­ko­men, keren er regel­ma­tig terug. Inder­daad: een gelukkige pries­ter is de beste ‘reclame’!

God roept

Het is in onze tijd niet ge­mak­ke­lijker gewor­den om een pries­terroe­ping te volgen: de samen­le­ving wordt steeds deca­denter en vervreemdt van de chris­te­lijke wor­tels. Toch roept God ook nu en één enkel standvas­tig en edel­moe­dig mens kan met Gods hulp een wereld van verschil maken als hij op die roe­ping ingaat.

Mede­wer­kers

Ik heb ook een gesprek gehad met de vrij­wil­li­gers - broe­ders en zusters uit de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg - die in het semi­na­rie helpen en daardoor veel geven aan deze ge­meen­schap en veel vreugde, geloof en in­spi­ra­tie ont­van­gen.

Terug