Arsacal
button
button
button
button


Afscheid en installatie in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 september 2019 - 223 woorden

Zondag 1 sep­tem­ber vond in de Sint Nicolaas­basi­liek het afscheid plaats van mgr. Jan van Burg­ste­den sss als admini­strator van de pa­ro­chie en de in­stal­la­tie van Eric Fennis. Een fees­te­lijk gebeuren.

Mgr. Jan van Burg­ste­den (* 1935) heeft - na zijn emeritaat als hulp­bis­schop en vica­ris-generaal - acht jaar de verant­woor­de­lijk­heid voor de Sint Nicolaas­basi­liek en de centrum­paro­chie van Am­ster­dam gedragen, daarbij gelukkig geassis­teerd door ver­schil­lende pries­ters en diakens. Sinds ongeveer een jaar is drs. Eric Fennis, se­cre­ta­ris generaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, daar in de pas­to­rale zorg aan­ge­steld en onlangs door mgr. dr. Jozef Punt tot pastoor van de bin­nen­stads­paro­chie van de H. Nicolaas en rector van de basiliek benoemd. Deze zon­dag werd hij door zijn voor­gan­ger, die afscheid nam, geïnstalleerd. Diaken Rob Polet hield de predikatie.

Aan het einde van de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring dankte mgr. Van Burg­ste­den allen - pries­ters, diakens, vele vrij­wil­li­gers en meelevende gelo­vi­gen - en hij riep de voor­naamste gebeur­te­nissen van deze laatste jaren in her­in­ne­ring: de verhef­fing van de kerk tot basiliek, de plech­tige pontificale Mis bij de ambtsaanvaar­ding door Z.M. de Koning en andere bij­zon­dere gelegen­he­den.

Na afloop van de vie­ring heb ik de schei­dende en de nieuw aangetre­den pastoor kunnen fe­li­ci­te­ren en veel mensen kunnen ont­moe­ten tij­dens de receptie daarna in restaurant "De Kroonprins". Ik ens de nieuwe her­der en de pa­ro­chie­ge­meen­schap Gods zegen toe!

Terug