Arsacal
button
button
button
button


REA op Kerkepad: bezoek aan drie lokaties in het bisdom

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 september 2019 - 288 woorden
De REA leden
De REA leden
Haarlemmerliede
Haarlemmerliede
Bovenkerk
Bovenkerk

Na een reguliere ver­ga­de­ring bracht de REA (Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den) van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een werk­be­zoek aan drie lokaties in het bisdom waar bij­zon­dere ini­tia­tie­ven of bouw­werk­zaam­he­den plaats­vin­den.

Haar­lem­mer­liede

Het eerste bezoek gold Haar­lem­mer­liede waar de pastorie is omge­bouwd voor klooster­lijke bewoners. Het ini­tia­tief ‘Broe­ders van het stille leven’ biedt mannen die celi­ba­tair willen leven in een reli­gi­euze ge­meen­schap daartoe gelegen­heid. Er is plaats voor drie broe­ders en een gast die het leven kan komen proeven gedurende minstens tien dagen. Op zon­dag 6 ok­to­ber vindt de ope­ning en inze­ge­ning plaats. Pastoor Bernard Zweers gaf een toelich­ting en enkele be­stuurs­le­den en de architect waren aanwe­zig om mee uitleg te geven en alles te laten zien. We wensen dit mooie ini­tia­tief alle zegen toe!

Obrecht­kerk

Daarna ging de reis naar de Obrecht­kerk (O.L. Vrouw van de Aller­hei­ligste Rozen­krans) waar de pastorie is ver­bouwd om er een katho­liek stu­den­tenhuis te ves­tigen voor meisjes. Vrouwe­lijke stu­den­ten die katho­liek meelevend zijn en zich willen inzetten in de pa­ro­chie zijn er van harte welkom.

Boven­kerk

De derde bestem­ming was Boven­kerk, waar een jaar gele­den de St. Urbanus­kerk is afgebrand. Ik schrok er toch nog wel van hoe weinig er overeind staat, maar gelukkig was de pa­ro­chie goed verzekerd en gaat alles opge­bouwd wor­den. Uit Boven­kerk komt nog extra finan­ciële steun om ook de bij­ko­mende kosten te kunnen dekken. Pastoor Jonger­den, de architect en leden van het pa­ro­chie­bestuur, de lokatiecoördinator en de voor­zit­ter van de steun­stich­ting waren aanwe­zig om ons te ont­van­gen en alles toe te lichten.

We ein­dig­den de dag in het bis­schops­huis naast de ka­the­draal met een ge­za­men­lijke maal­tijd. Inder­daad, het is niet alleen maar kommer en kwel; er wordt ook iets opge­bouwd in Gods kerk!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug