Arsacal
button
button
button
button


Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt aan:

Training kindercatechese van “de Goede Herder”

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 10 september 2019 - 464 woorden

Veel vrij­wil­li­gers geven catechese in de pa­ro­chies en hebben af en toe behoefte aan support, scholing en een nieuwe imput. Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam inves­teert graag in een goede catechese methode en wil pa­ro­chies de moge­lijk­heid bie­den om nieuwe methodes te leren kennen. In samen­wer­king met de catechese organi­sa­tie van “de Goede Herder” biedt zij daarom een trai­ning aan voor vrij­wil­li­gers, cate­chisten, pas­to­rale krachten en andere geïn­te­res­seer­den uit ons bisdom.

Deze katho­lie­ke methode is gebaseerd op het ge­dach­te­goed van Maria Montessori en richt zich op kin­de­ren van 3 t/m 12 jaar. Door heel Neder­land wordt deze catechese al gegeven op vijf locaties. Na deze trai­ning kunt u deze kin­der­ca­te­che­se zelf geven in uw eigen pa­ro­chie.

“De Goede Herder” voor kin­de­ren

Jonge kin­de­ren zijn bij­zon­der goed in staat de diepste en essentiële mysteries van het geloof te vatten. Deze catechese­me­tho­de gaat uit van het kind en diens reli­gi­euze bele­ving. Een vierende en ervarende manier waarbij de ori­gi­nele Bijbel­tek­sten uit de li­tur­gie gebruikt wor­den in combinatie met 3-dimen­sio­naal en miniatuur­ma­te­rialen. De catechese is voor de kin­de­ren een totaal­be­le­ving waarbij zoveel moge­lijk zintuigen wor­den aan­ge­spro­ken.

Parabels en miniatuur­we­reld

De Catechese van de Goede Herder richt zich op de ver­won­dering van Gods liefde voor ons. Er wordt veel gebruik gemaakt van de para­bels uit de Bijbel zoals het mosterd­zaadje of die van de goede her­der. De kin­de­ren werken tij­dens de catecheses met kind­vrien­de­lijke figuurtjes in een miniatuur­we­reld en gebruiken miniatuur­ver­sies van dingen uit de kerk (bij­voor­beeld een altaar). Dit helpt ze om zich te ver­won­deren en na te denken over ant­woor­den op hun vragen. Ze vieren daar­naast de seizoenen van de kerk mee (bij­voor­beeld Pasen). De ruimte en de kle­ding wor­den ingericht ten dienste van het verhaal, zodat alle zintuigen van de kin­de­ren wor­den aan­ge­spro­ken.

Trai­ning

De trai­ning zal gericht zijn op catechese aan kin­de­ren van 3 - 6 jaar en legt de basis om zelf een groep te kunnen starten. De trai­ning wordt gegeven door een gecer­ti­fi­ceerde trainer. Voor geïn­te­res­seer­den die uit­ein­delijke deel­ne­men aan de trai­ning bedragen de kosten €100,- per persoon. Het bisdom heeft een fonds bereid gevon­den dit bedrag voor hen te vergoe­den. Moge­lijk zal er nog een geringe bijdrage wor­den gevraagd, af­han­ke­lijk van de locatie waar de trai­ning gegeven gaat wor­den.

Kennis­ma­ken

Voor ie­der­een die graag wil kennis­ma­ken met de Catechese van “de Goede Herder” en/of geïn­te­res­seerd is in de trai­ning zal er op maan­dag 7 ok­to­ber een intro­duc­tie­avond zijn in de pastorie van de St. Boni­fa­tius­kerk - Oostzijde 14 te Zaan­dam. Aanvang 19.30 uur. Bent u geïn­te­res­seerd? Meldt u aan via Matthijs Jansen: mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Details

wat: Intro­duc­tie­avond Catechese van ‘de Goede Herder’
datum: 7 ok­to­ber 2019
tijd: 19.30 uur
locatie: Boni­fa­tius­kerk, Oostzijde 14, Zaan­dam
aanmel­den: mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Terug