Arsacal
button
button
button
button


De vrijheid van onderwijs mag niet verloren gaan

Art 23, verworvenheid van de democratische rechtsstaat

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 10 september 2019 - 145 woorden
De vrijheid van onderwijs mag niet verloren gaan

De Onder­wijsraad verkent welke bete­ke­nis de vrij­heid van onder­wijs heeft in onze tijd. Door de focus op een probleem bij enkele Islami­tische scholen, komt die vrij­heid weer onder druk te staan. De Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) heeft een bijdrage ge­for­mu­leerd aan de verken­ning van de Onder­wijsraad.

Hier­on­der vindt U een link naar deze bijdrage, die is getekend door Diaken drs. Titus G.W. Frankemölle, voor­zit­ter van de NKSR en auteur van de tekst, en door mij als bis­schop referent voor het katho­liek onder­wijs.

Studie­mid­dag

Op 18 sep­tem­ber or­ga­ni­seert de NKSR een studie­mid­dag over bur­ger­schaps­vor­ming in het onder­wijs, die plaats zal vin­den in het Sint Janslyceum in 's Hertogen­bosch. Al meer dan hon­derd deel­ne­mers hebben zich hier­voor opge­ge­ven. Op de web­si­te van de NKSR is daar meer in­for­ma­tie over te vin­den met de moge­lijk­heid tot in­schrij­ving.


Terug