Arsacal
button
button
button
button


Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome

Dagboeken Petrus Codde en gezellen uitgegeven door Dick Schoon

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 12 september 2019 - 364 woorden

Mgr. Dick Schoon heeft de dag­boeken van Apos­to­lisch Vica­ris Petrus Codde (1648-1710) en zijn reisgezellen uitge­ge­ven en van een inlei­ding en com­men­taar voor­zien. Het werpt een inte­res­sant licht op het conflict dat uit­ein­delijk leidde tot het ontstaan van de oud-bis­schop­pe­lijke cleresie, die later de oud-katho­lie­ke kerk ging heten.

De kerkge­schie­de­nis van de tijd van Codde

Dat de bena­dering van mgr. Schoon - oudkatho­liek bis­schop van Haar­lem - zijn oudkatho­lie­ke afkomst wel wat verraadt zal niemand hem kwalijk nemen. Codde was Apos­to­lisch Vica­ris van de Hollandse zen­ding en titulair aarts­bis­schop van Sebaste, welke laatste titel Schoon bij voor­keur gebruikt. Codde wei­gerde het formulier van Alexan­der VII tegen het rigoris­tische Jansenisme te tekenen en had allerlei con­flic­ten met de regulieren, vooral de Jezuïeten onder hen, die vaak als laks wer­den gezien en die Codde niet te veel bevoegd­he­den wilde toestaan.

De klachten die tegen de in 1688 aan­ge­stelde Codde waren geuit, wer­den tenslotte aan­lei­ding hem naar Rome te roepen, waar de Vica­ris in 1700 heen trok, vergezeld door enkele gees­te­lij­ken waar­on­der Cornelis Steenoven die in 1723 bis­schop werd gewijd zon­der pau­se­lijk mandaat en daar­mee een schisma beze­gelde dat leidde tot de ‘oud­bis­schoppe­lijke cleresie’. Dat is een ge­com­pli­ceerde en droevige ge­schie­de­nis: de katho­lie­ke kerk was een kleine missie­kerk gewor­den en een ongeoorloofde maar tegen betaling van een taks getolereerde gods­dienst. In die katho­lie­ke kerk hier te lande kwam het toen toch nog tot een scheu­ring waar­van de verwikkelingen rond Codde een voorspel waren. De Staten van Holland meng­den zich in deze ker­ke­lijke affaire met plakkaten en resoluties die eisten dat Codde zou te­rug­ke­ren in het ambt.

Het boek

Dick Schoon heeft een kun­dige en uit­ge­breide inlei­ding ge­schre­ven die de onverkwikke­lijke gebeur­te­nissen zake­lijk en goed uiteen­zet­ten; daarna volgen de uit he Latijn ver­taalde dag­boeken van Codde en twee van zijn metgezellen, geannot­teerd en zo gerangschikt dat het geheel als een doorlopend verhaal te volgen is. Goed dat dit is uitge­ge­ven en ik ben het met grote in­te­res­se aan het lezen!

Een aarts­bis­schop aangeklaagd in Rome.

De dag­boeken van aarts­bis­schop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob Krijs en Benedict de Waal over hun reis naar en hun verblijf in Rome, 1700-1703. Uitge­ge­ven bij Uit­ge­ve­rij Verloren in Hilversum 2019, 888 pp.

Terug