Arsacal
button
button
button
button


Een jaar geleden stond de kerk in Bovenkerk in brand...

Herdenking van een rampzalig gebeuren

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 september 2019 - 342 woorden

Zondag­avond 15 sep­tem­ber, op het uur waarop - precies een jaar gele­den - ontdekt werd dat de Sint Urbanus­kerk in Boven­kerk in brand stond, is er een her­den­king gehou­den in de tuin naast de pastorie, met uit­zicht op het zwaar gehavende monu­ment. Alles staat in de startblokken voor de wederop­bouw en er is veel en­thou­sias­me in Boven­kerk.

zie ook het ver­slag op: 

http://www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=3928

Waar­dige her­den­king

Het was mooi en goed om bij de waar­dige her­den­king te zijn die bij goed weer buiten kon plaats­vin­den met muziek en toe­spra­ken en zelfs gedichten van de leer­lin­gen van de basis­school in Westwijk. Stadsdichter Matthijs den Hollan­der leidde de bij­een­komst, de nieuwe burge­mees­ter van Am­stel­veen, Tjapko Poppens, en pastoor Eugene Jonger­den hiel­den mooie toe­spra­ken waarin zij terug­blikten op het vre­se­lijke gebeuren van een jaar gele­den. Ik heb ver­vol­gens ook een kort woord ge­spro­ken en ver­bon­den­heid en steun uit­ge­spro­ken en bewon­dering voor het en­thou­sias­me om opnieuw met wederop­bouw te beginnen vlak nadat een ja­ren­lan­ge res­tau­ra­tie van de kerk was af­ge­slo­ten. Drie kin­de­ren lazen zoals vermeld een gedicht voor, de gedichten van de andere leer­lin­gen van de basis­school waren opge­han­gen aan een hek langs het terrein waar de her­den­king plaats vond. Het Harmonie orkest Am­stel­veen verozrgde de muzikale omlijs­ting, bariton Ronald Willemsen zong een lied en er was ook een speciaal lied voor de kerk gemaakt door Conny van den Helder en Cees Meekel dat door allen kon wor­den meegezongen.

Klokken

Een hoogte­punt in het pro­gram­ma was het fee­se­lijk lui­den van de klokken en de weergave van een bandopname van het orgel, dat in de uren voor de brand weer in gebruik was geno­men. Pastoor Jonger­den kon mel­den dat de kapel onder de toren iedere dag voor­taan open is. Daar zijn ook regel­ma­tig eucha­ris­tie­vie­ringen door de week, voor de zon­dag­vie­ring wijkte men uit naar een buurt­cen­trum tegen­over de kerk.

Ik proefde veel en­thou­sias­me en verlangen om dit beeldbepalende monu­ment weer zo znel moge­lijk, wederop­ge­bouwd aan de pa­ro­chie en de Boven­kerkse bevol­king terug te geven als plaats van ere­dienst, stilte, gebed en re­flec­tie.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug