Arsacal
button
button
button
button


The Missionary School is enthousiast begonnen!

verdieping en concrete projecten....

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 september 2019 - 469 woorden

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kunt u er meer over lezen: The Mis­sio­na­ry School is met twaalf jon­ge­ren van start gegaan. Daar staan reacties van deel­ne­mende jon­ge­ren op het eerste weekend en is meer te vin­den over doel en opzet. Ik sta er volle­dig achter!

Eerder heb ik er al over gechreven en met name over de ope­nings­avond waar ik zelf bij was. Maar het is na­tuur­lijk veel beter de en­thou­siaste reacties van de jon­ge­ren zelf te lezen:

https://www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl/?p=news&id=3829&t=The+Mis­sio­na­ry+School+is+be­gon­nen

Som­mi­ge jon­ge­ren kunnen niet wachten totdat ze met de start up kunnen beginnen, anderen voelen wel dat ze eerst zelf nog stappen naar ver­die­ping en naar een stevige basis voor hun geloof moeten zetten.

Hoe ons­zelf meer laten zien en te getuigen van meer gelo­vi­gen en (nog) ongelo­vi­gen te bereiken?

Dit is de opdracht van 12 jon­ge­ren, die eind au­gus­tus zijn gestart met The Mis­sio­na­ry School. Tijdens het eerste weekend hebben zij diverse creatieve en innovatieve oplos­singen voor dit ambitieuze doel bedacht. Deze oplos­singen kunnen alleen vrucht dragen als zij zijn gewor­teld in diep geloof en kennis van de Bijbel. Dit kwam terug in de diverse catecheses en gebeds­mo­menten.

Gedurende het ko­men­de jaar werken de jon­ge­ren hun ideeën uit en beginnen een aantal lokale start-ups in samen­wer­king met pa­ro­chies. Hiermee willen zij de Kerk rele­vant maken in onze samen­le­ving en mee­bou­wen aan vitale pa­ro­chies in ons bisdom.

Met kleine stappen grote dingen bereiken

De opdracht van de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School sluit naadloos aan bij de woor­den van Paus Fran­cis­cus. In zijn exhoratie ‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht), roept de Paus allen op tot hei­lig­heid in deze wereld. Om via kleine stappen, grote dingen te bereiken. Hei­lig­heid en het verlangen om de wereld en de Kerk te blijven vernieuwen. Ook de bijbel is dui­de­lijk over onze opdracht: Gaat uit over de hele wereld en verkon­digt het evan­ge­lie aan de hele schep­ping (Mc. 16:15).

Ik steun de jon­ge­ren volle­dig

Dat verlangen tot vernieu­wing, de hon­ger naar geloofsver­die­ping en de motivatie om het geloof te ver­kon­di­gen typeren de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School. Ik sta er helemaal achter, dat heb ik tij­dens de ope­ning op het 1ste weekend onder­streept: “Ik ben zeer verheugd met deze mooie groep en­thou­siaste jon­ge­ren. Zij hebben mijn volle­dige steun”.

 Innovatieve ideeën van jon­ge­ren in uw pa­ro­chie.

U bent vast erg nieuws­gie­rig met welke plannen deze jon­ge­ren komen. Mocht uw pa­ro­chie openstaan om mee te werken aan een missio­nair project op locatie, laat het ons dan weten. Ook als u verrassende inzichten en gedachten hebben, meld die dan graag op: info@the­mis­sio­na­ryschool.nl. Het team van de school is continu op zoek naar nieuwe in­spi­ra­tie en samen­wer­king met pa­ro­chies of andere ge­meen­schappen.

Terug