Arsacal
button
button
button
button


Dankbaar om veertig jaar priester-zijn

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 september 2019 - 354 woorden
Priesterwijding door mgr. dr. Adrianus Simonis
Priesterwijding door mgr. dr. Adrianus Simonis

Deze week mag ik dank­baar gedenken dat ik veer­tig jaar gele­den de heilige pries­ter­wij­ding mocht ont­van­gen uit han­den van - toen - mgr. dr. A.J. Simonis, bis­schop van Rotter­dam. Vrij­dag 27 sep­tem­ber hoop ik dit te vieren met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de grote kapel van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, die om 15.00 uur begint. Ie­der­een is welkom.

Motto

Dat tijdstip - uur van de kruisi­ging van onze Heer - sluit mooi aan bij de essentie van het pries­ter­schap: het offer van onze verlos­sing, het paas­mys­te­rie te­gen­woor­dig te mogen stellen in de vie­ring van de Eucha­ris­tie. Het sluit ook aan bij het motto dat ik bij mijn pries­ter­wij­ding koos: "Met offers zal ik U loven".

Dank­baar

Ik ben de Heer dank­baar dat Hij mij door de pries­ter­wij­ding de Eucha­ris­tie heeft toe­ver­trouwd en dat Hij mij de ge­zond­heid heeft gegeven waardoor ik tot nu toe in al die jaren maar drie maal de H. Mis heb moeten missen.

Deze veer­tig jaren zijn omgevlogen en ik kijk er met grote dank­baar­heid op terug. Al ben ik een zwakke mens met zeker ook mijn tekort­ko­mingen, ik hoop en bid dat ik door mijn pries­ter­lijk werk iets goeds heb mogen betekenen voor mensen op hun weg - met vallen en opstaan - van de navol­ging van onze Heer Jezus Christus. Ik heb zelf ervaren dat die weg vreugde geeft en vrede en daarom heb ik bij mijn bis­schops­wij­ding als motto de woor­den van Maria gekozen: "Doe maar wat Hij u zeggen zal".

Pro­gram­ma

Voor­af­gaand aan de Eucha­ris­tie­vie­ring is er vanaf 11.00 uur een symposium over pa­ro­chie­ver­nieu­wing voor pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten en geïn­te­res­seerde leken. Het R.K. Alpha­cen­trum zal aan het einde van de dag een mooie, nieuwe cateche­tische DVD presen­te­ren over de Eucha­ris­tie en de biecht. Aan het eind van de Mis zal Leo Fijen het boek "Doe maar wat Hij u zeggen zal" aanbie­den, dat bij uit­ge­ve­rij Adveniat verschijnt.
Na de Mis is er een receptie en daar­naast voor de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten, familie en mede­wer­kers van het bisdom die daaraan wensen deel te nemen een maal­tijd.

Terug