Arsacal
button
button
button
button


Radio Maria opent een tweede studio in Heiloo

Zaterdag 26 oktober - feestelijke opening - 12.00 uur H. Mis

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 1 oktober 2019 - 377 woorden

Zater­dag 26 ok­to­ber mag ik de tweede studio voor Radio Maria Neder­land openen op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Naast de hoofd­stu­dio in ’s-Hertogen­bosch wordt die tweede lokatie geopend in het Juliana­kloos­ter in Heiloo.

Bis­schop Jozef Punt en ik von­den dit bei­den heel goed passen bij het centrum voor nieuwe evangeli­sa­tie wat het hei­lig­dom wil zijn. Ook Jeroen de Wit, rector van het Hei­lig­dom en van het semi­na­rie dat daar is geves­tigd, is hier en­thou­siast over. Hij heeft de komst van radio maria als volgt verwelkomd: “Naar mijn idee sluiten onze visies en doel­stel­lingen naadloos op elkaar aan: Door Maria tot Jezus. We geloven dat Maria een be­lang­rijke voor­spreek­ster en mid­de­la­res is om mensen tot een relatie met Jezus te lei­den. Nieuwe Evangeli­sa­tie met Maria als Ster. Radio Maria in de lucht, wij op de grond: een win-win-situatie”.

“We bouwen het rus­tig op. Voor het ver­zorgen van uitzen­dingen hangt bij Radio Maria veel af van de beschik­ba­re vrij­wil­li­gers. Dit zal ook in Heiloo het geval zijn”, zegt Lars Gerfen, team­lei­der van Radio Maria Neder­land. Bestuursvoor­zit­ter Ger Zimmermann geeft aan dat Radio Maria met deze stap nieuwe mensen wil bereiken. “De moge­lijk­heid om op een nieuwe plaats in Neder­land nieuwe gedreven mensen aan te trekken om de Blijde Bood­schap van Jezus Christus via de radio uit te dragen past volle­dig in de ont­wik­ke­ling van Radio Maria. Het Hei­lig­dom in Heiloo is daarbij een welhaast ideale plek.”

Uit­no­di­ging voor offi­cië­le ope­ning

Vanaf de eerste verkennende gesprekken ben ik betrokken bij de totstandko­ming van de samen­wer­king. Het past wel heel goed dat Radio Maria aanwe­zig zal zijn in een bede­vaarts­oord waar Maria bij­zon­der wordt vereerd. We zijn dan ook blij Radio Maria te kunnen verwel­ko­men en op 26 ok­to­ber aanstaande de studio te openen.

Radio Maria Neder­land en het hei­lig­dom in Heiloo nodigen alle geïn­te­res­seer­den uit om bij deze fees­te­lij­ke gebeur­te­nis aanwe­zig te zijn. Het begint zater­dag 26 ok­to­ber 2019 om 12.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij ik de hoofd­cele­brant zal zijn. Daarna volgt de offi­cië­le ope­ning en een ge­za­men­lijke lunch met alle aanwe­zigen.

In aan­bouw

Op de foto’s is de studio nog in aan­bouw, maar als het meezit is zater­dag 26 ok­to­ber alles functioneel en opgeruimd.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug