Arsacal
button
button
button
button


St. Bavofeest in kathedraal met bisschop Punt

mindfulness of christelijk geloof...?

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 6 oktober 2019 - 259 woorden
Versierde beeld van Sint Bavo
Versierde beeld van Sint Bavo
Koffie drinken na de Mis
Koffie drinken na de Mis
St. Bavofeest in kathedraal met bisschop Punt

Op 6 ok­to­ber hebben we het patroons­feest van de ka­the­draal en de stad Haar­lem gevierd in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo met het ka­the­drale koor. Bis­schop Jozef Punt was hoofd­cele­brant. Eigen­lijk zou het kapit­tel van Gent dit weekend te gast zijn, maar helaas...

Mindfulness

De bis­schop nam in zijn homilie als uitgangs­punt de vraag die de leer­lin­gen in het evan­ge­lie van deze zon­dag aan de Heer stellen: "Geef ons meer geloof". Hij ging in op de bete­ke­nis van het chris­te­lijk geloof en het kerygma, de centrale bood­schap van Christus en onder­streepte dat dit geloof een gave is, niet een bereiken van een bepaalde bewustwor­ding van gevoelens en erva­ringen, zoals bij mindfulness gebeurt dat wor­tels heeft in Boeddhisme en New Age.

Geen kapit­tel

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring con­ce­le­breer­den ple­baan Bart Putter, kanun­nik penitencier André van den Hout en ikzelf, terwijl Philip Weijers als diaken assis­teerde. Deze grote ‘bezet­ting’ kwam nog voort uit de gedachte dat bis­schop en kapit­tel van Gent aanwe­zig zou­den zijn. De demissio­naire bis­schop van Gent, mgr. Luc van Looy, moest helaas opnieuw afzeggen. Wij speculeer­den dat dit zo zou zijn omdat wellicht op deze dag de nieuwe bis­schop van Gent zou wor­den bekend gemaakt, maar dat is toch nog niet gebeurd.

Vierne

Het ka­the­drale koor zong weer prach­tig, dit keer onder meer een Messe Sollemnelle van Louis Vierne (1870-1937), de blinde organist en com­po­nist, die uit vijf­tig kan­di­da­ten werd gekozen tot organist titula­ris van de Notre Dame maar in zijn leven veel verdriet en tegen­slag kende, wat je in zijn orgelcom­po­si­ties soms kunt herkennen. 

Terug