Arsacal
button
button
button
button


Hartelijk bedankt!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 7 oktober 2019 - 165 woorden
priesterwijding op 29 september 1979
priesterwijding op 29 september 1979

Graag wil ik ie­der­een zeer harte­lijk bedanken voor de vele wensen, per­soon­lijke, schrifte­lijke of digitale felici­ta­ties en cadeaus bij gelegen­heid van de veer­tigste ver­jaar­dag van mijn pries­ter­wij­ding op 29 sep­tem­ber 1979. Ik ben de goede God dank­baar voor deze jaren en ik ben er verheugd over dat zoveel mensen hebben willen delen in deze dank­baar­heid.

Ik heb alle felici­ta­ties goed gelezen en neem de intenties van allen mee in mijn gebed en heilige Mis. Door de grote hoeveel­heid aan felici­ta­ties - waar ik dus heel blij mee ben - is het mij niet moge­lijk om ie­der­een per­soon­lijk te bedanken. Ik hoop dus dat ie­der­een genoegen wil nemen met deze algemene dankbetui­ging. 

Ik hoop en bid dat we samen ver­der mogen trekken, Jezus achterna. Zeker, we sluiten ons niet af voor de gelui­den van de wereld om ons heen en al helemaal niet voor de noden van de mensen, maar laten we onze blik op Jezus gericht hou­den: “Doe maar wat Hij u zeggen zal!”

Terug