Arsacal
button
button
button
button


De vorming tot het celibaat

stafleden Nederlandse priesteropleidingen bijeen in Nieuwe Niedorp

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 oktober 2019 - 192 woorden
Redemptoris Materseminarie in Nieuwe Niedorp
Redemptoris Materseminarie in Nieuwe Niedorp

Woens­dag 9 kwamen de stafle­den van de Neder­landse pries­ter­oplei­dingen in Nieuwe Niedorp bijeen voor een con­fe­ren­tie over het thema van de vor­ming tot het celi­baat.

Psychologe mw. M. Vromen, is reeds jaren betrokken bij de toela­ting en be­ge­lei­ding van pries­ter­stu­denten. Op deze dag gaf zij een inlei­ding over de psycho­lo­gische aspecten. Tevoren heb ik een inlei­ding gehou­den over allerlei andere aspecten van de vor­ming tot het celi­baat in onze tijd. De tekst van deze con­fe­ren­tie is na te lezen op deze web­si­te, onder over­we­gingen/roe­ping.

Het Groot-semi­na­rie Rolduc en het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie van dat bisdom waren bei­den met twee stafle­den ver­te­gen­woor­digd; dat gold ook voor het Ariëns­in­sti­tuut van het Aarts­bis­dom Utrecht en voor ons eigen Wil­li­brord­semi­narie en Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie; van Vronesteyn van het bisdom Rotter­dam waren er drie af­ge­vaar­dig­den. Bovendonk en het Sint Jans­cen­trum kon­den niet aanwe­zig zijn. Naast de rectoren van de oplei­dingen waren er vice-rectoren en spi­ri­tu­aals.

Ik kan me nog uit mijn eigen tijd als rector her­in­ne­ren hoe goed en zin­vol het was om elkaar af en toe te ont­moe­ten en door de be­zin­ning op een thema en de on­der­lin­ge uit­wis­se­ling weer nieuwe in­spi­ra­tie op te doen.

Terug